تماس رونالدو با راموس براي تأييد خبر جدايياش از رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشريه آس مدعي شده است كه كريســتيانو رونالدو مهاجــم پرتغالي رئــال مادريد بــه كاپيتــان اين تيم سرخيو راموس گفته است كه در اين تيم نخواهد ماند.

اين نشــريه با استناد به ادعايي كه در برنامــه تلويزيوني «گوالســو دگل» مطرح شــده، نوشته است كه رونالدو كه ايــن روزها در اردوي تيم ملي پرتغال در روســيه براي شركت در جام كنفدراســيونها حضور دارد، در تماســي تلفني بــه همتيمياش گفته خبري كه دربــاره جدايي او از كهكشانيها منتشر شده صحت دارد و او به هيچ عنوان حاضر نيست نظرش را تغيير دهد.

رونالدو بعد از شكايت دادستاني مادريد عليه او بــه اتهام كالهبرداري مالياتي به شــدت از سوي رسانههاي اســپانيايی تحت فشــار قرار گرفته و ظاهرا اين موضــوع او را به فكر ترك رئال مادريد انداخته است.

آس همچنين نوشــته است كه ژرژ مندز، مديــر برنامههاي رونالدو با فلورنتينو پرس، رييس باشــگاه رئال مادريــد تماس گرفته تــا به او اطالع دهد كه رونالدو به هيچ عنوان حاضر نيست از موضعش كوتاه بيايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.