پرس: چيزهايي كه گفته شده عجيب و غريب است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فلورنتينــو پرس رييس باشــگاه رئال مادريد به اخبــار اخير مبني بر اينكه رونالدو ميخواهد رئال مادريد را ترك كند، واكنش نشان داد.

او به نشــريه مــاركا گفت: «در مورد چيزهايي كه در مطبوعات گفته شــده اســت، من هنوز با كريستيانو صحبت نكردهام. من او را ميشناسم و ميدانم كه او چــه از نظر حرفهاي چه از نظر شخصيتي در سطح بااليي قــرار دارد. همــه چيزهايي كه گفته شــده عجيــب و غريب اســت و من در روزهــاي آينده بــا رونالدو حرف خواهم زد. مــن از او بهعنوان بازيكن تيمم و يك انسان به هر قيمتي دفاع میكنم چــون مطمئنم كــه بيگناه اســت. چيزي كه به من گفتهاند اين اســت كه شــركتي دارد كه در زمان بازيگرياش در انگليس هم داشــت. آنجا او به خاطر داشــتن اين شركت با هيچ مشكلي مواجه نشد.»

رييــس كهكشــانيها افــزود: «نارضايتي رونالــدو در خصوص اين موضوع نيســت كه چه كســي بايد مجــازات نقدي او را بپردازد و او از ما نميخواهــد كه مجازاتش را پرداخت كنيم. عصبانيت او از اين موضوع است كه در حقش بيعدالتي شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.