كوئنترائو قرضي به اسپورتينگ ليسبون پيوست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشــريه آبوالي پرتغال نوشــته است كه فابيــو كوئنترائو، دفاع چــپ پرتغالي نيمكت نشين رئال مادريد با تيم اسپورتينگ ليسبون قرارداد بسته است. كوئنترائو تا سال 2019 با رئال مادريد قرارداد دارد اما گفته ميشود كه او هفته گذشته بهعنوان بازيكني قرضي با تيم پايتخت كشورش قرارداد بسته است.

نيمكتنشــينيهاي متوالــي در رئال مادريد كوئنترائو را به اين نتيجه رسانده است كه شــايد بهتر باشد دوران بازيگرياش را در تيمي هرچند كوچكتــر از رئال مادريد اما با فرصت بيشــتر براي بازي كردن ادامه دهد و اكنون آبوال اين موضوع را تأييد كرده است.

رقمي كه دو باشگاه براي انتقال كوئنترائو به ليسبون توافق كردهاند هنوز اعالم نشده اما گزارشها حاكي از آن اســت كه رئال مادريد پذيرفته دو ميليون يورو از حقوق ساالنه اين بازيكن 29 ســاله را بدهد و اسپورتينگ يك ميليون ديگــر را بپردازد و او از دريافت 500 هزار يوروي مابقي هم انصراف دهد.

در همين حال آبوال نوشــته اســت كه ژرمــي متئو، دفاع راســت بارســلونا هم به ليســبون رفته اســت تا در آزمايش پزشكي باشگاه اســپورتينگ شــركت كند و اين در حالی اســت كه او مشــتريان ديگري مانند فنرباغچه و مارسي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.