پوستك اوغلو: به تيمم افتخار ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اســتراليا فــردا در ســنت پترزبورگ با كامرون بازي ميكند كــه بازي اول خــود را با 2 گل به شيلي باخته.

آنگه پوســتك اوغلــو مربي استراليا گفت: «در نيمه اول خوب نبوديــم، خيلي به آنهــا موقعيت داديم و راســتش خوش شــانس بوديــم كه تنها يــك گل اختالف داشــتيم اما نيمه دوم بهتر شديم و خودمــان را تحميــل كرديــم، فكر ميكنــم گاهي اوقــات بازي برابري نســبت به آنها انجام داديم. شــخصيت و مقاومتي كــه تيم ما نشان داد غيرقابل ترديد است و از اين بابت بــه تيمم افتخار ميكنم. من خواسته بودم بازيكنانم شجاع باشند و همينطور بودند. ما فرصت داشــتيم يك گل ديگــر بزنيم. به هر حــال ما باختيم و مســووليت شكست بر عهده من است.»

پنج نكته از بازی * نكتهاي كه قبل از شــروع جام كنفدراسيونها درباره آلمان گفته ميشــد تركيب جوان اين تيم بود كــه روي هم 138 بازي ملي داشتند. حضور مدافع عنوان قهرماني جهان مردم ســوچي را هيجــان زده نكرد و تنها 28605 نفر در ورزشــگاه 47700 نفري ورزشگاه حاضر شدند.

* تيــم كيهيــل هافبــك سرشناس اســتراليا كه حاال 37 ســال دارد اواخر بازي به ميدان آمد و تعــداد بازيهاي ملي خود را به 98 رســاند اما بهترين گلزن تاريخ استراليا نتوانست به آمار 48 گل ملي خود اضافه كند.

* از تيم آلمــان كه قهرمان جام جهاني برزيل شــد، تنها دو بازيكن در تركيب اصلي اين ديدار قرار داشتند. جولين دراكسلر كه در فينــال جام جهاني قبل مقابل آرژانتيــن 90 دقيقه روي نيمكت نشســت و شــكودران موستافي كه در آســتانه جــام جهاني قبل جانشــين ماركو رويــس مصدوم شد.

* الرس اشــتيندل 28 ساله كه دومين بازيكن مســن آلمان محسوب ميشود، براي نخستين بار آلمــان را در يــك تورنمنت بينالمللي همراهي ميكند.

* برند لنو كه دروازهبان اول آلمــان در اين مســابقه بود با دو اشتباهش نشان داد فاصله زيادي تا رقابت با مانوئل نوير دروازهبان 31 ساله بايرنمونيخ دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.