ماتيچ ميخواهد به منچستريونايتد برود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نمانیــا ماتیــچ قصــد دارد به منچستريونايتد برود تا دوباره زير نظر ژوزه مورينیو بــازي كند. اين هافبك صرب چلســي از اين نگران است كه در برنامههــاي آنتونیــو كونته جايي نداشته باشــد. مورينیو، مربي يونايتد ماتیچ را در فهرســت خريدهاي تیم گذاشته اســت. اين بازيكن دو سال زير نظر مورينیــو بازي كرد. او در يك بازي در اكتبر 2015 از دســت مورينیو بسیار ناراحت شد، چرا كه مورينیو در جريان شكست خانگي چلسي مقابل ســاوتهمپتون، او را بهعنوان بازيكن جانشین به میدان فرستاد و 28 دقیقه بعد تعويضش كرد. ماتیچ گفت كه اين تجربه بســیار بدي براي او بود اما او بازيكني سختكوش است و اين ويژگي براي مورينیو جذاب اســت. اين مربي پرتغالي همچنین رابطهاش با خوان ماتا، هافبك منچستريونايتد را دوباره خوب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.