خبربدبرایاستقالل:منتظرینمیآيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل در حالی خود را براي ورود يك ستاره سرشــناس ديگر آماده ميكند كه گفته میشــود احتماال ســران باشگاه االهلی با منتظری به توافق خواهند رسيد. در عين حال عليرضــا منصوريان در اولين جلسه تمريني اســتقالل براي آمادهسازي ليگ هفدهم بــه طرفداران وعده حضور دو ســتاره ديگر در تيم را داد كه يكي از اين ستارهها پژمان منتظري مدافع مليپوش و ســابق آبيها خواهد بود. مدافعي كه چهار فصل قبل استقالل را در ميانههای راه ترك و براي حضور در جمع لژيونرهاي حاشــيه خليــج فارس راهــي قطر شــد و پيراهن تيمهاي مختلف ليگ ستارگان قطر را برتن كرد. پروسه بازگرداندن پژمان به استقالل از فصل قبل و هم زمان با ورود منصوريان به نيمكت استقالل شروع شد اما در آن مقطع منتظري كه پيشنهاد تمديد قرارداد خوبي از االهلــي دريافت كرده بود به پيشــنهاد منصوريان پاســخ رد داد تا در دوحه بماند. اين بار هم ممكن اســت قصــه فصل قبل تكرار شــود و منتظری به خواست باشگاه االهلی قطر پاسخ مثبت دهد و در اين تيم بماند. اگر تالش مديران باشگاه االهلی قطر برای حفظ منتظری نتيجه دهد اين بازيكن در فصــل هفدهم هم برای اســتقالل بازی نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.