شجاعيان پيراهن کاوه را نميخواهد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك تازه وارد اســتقالل پيراهن شــماره 9 اين تيــم را برتــن نميكند. داريــوش شــجاعيان كه بــه تازگي به استقالل پيوسته و روز دوشنبه نيز براي نخســتين بار در تمرين اين تيم حضور پيدا كرد، عالقهاي به پوشيدن شمارههاي مهم و خاص آبي پوشان ندارد.

شــجاعيان به احترام اينكه از نظر سني و تجربه نســبت به ساير بازيكنان اســتقالل پايينتر اســت، به مسووالن باشــگاه اعالم كــرده شــمارههاي مهم اين تيــم را برتن نخواهد كــرد. درباره شــجاعيان گفته ميشــد او قصد دارد پيراهــن شــماره 9 كاوه رضايي را برتن كنــد امــا ايــن بازيكــن در صحبت با مسووالن باشــگاه چنين موضوعي را رد و اعالم كرد شمارهاي معمولي را انتخاب ميكند. بر اين اساس احتماال شجاعيان در استقالل پيراهن شــماره ۳2 كه در ســال اول حضورش در گسترش فوالد آن را برتن كرد و برايش خوشيمن هم بود را برتن خواهد كرد. به نظر ميرسد شــجاعيان نميخواهد به عاقبت بختيار رحماني دچار شــود و قصد دارد به دور از هياهو به كار خود در اســتقالل ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.