رابسون نيمفصل در استقالل؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رابســون جانواريــو در اولين فصل حضور در اســتقالل يكي از ستونهاي تيم منصوريان بود و در اكثريت ديدارها با اعتمــاد كادرفني در تركيب اوليه اين تيم قرار گرفت. مدافــع جوان و برزيلي اســتقالليها اما در پايان فصل با توجه به پايان قرارداد قرضي خود راهي برزيل شد اما اســتقالليها همچنان به دنبال جــذب ايــن بازيكن بــراي فصل پيش رو هســتند. افتخــاري و توفيقي براي جذب اين بازيكن از هفتههاي گذشــته مذاكراتي را با باشگاه برزيلي داشتند اما هنوز درباره اين بازيكن به توافقات نهايي دست پيدا نكردند.

با اين وجود امــا آبيها همچنان از جذب رابسون براي ليگ هفدهم نا اميد نيســتند. قرارداد رابســون در نيمفصل فوتبال ايران با تيم باهيا به پايان ميرسد و اين بازيكن ميتواند در ژانويه اين تيم برزيلي را ترك كند.

اســتقالليها تصميم دارنــد تا در صــورت عــدم موفقيت در جــذب اين بازيكــن براي ابتداي فصل، با رابســون براي حضــور در اســتقالل از نيمفصل توافق كنند.

در اين صورت استقالليها نيازي به دريافت رضايتنامه باشگاه برزيلي ندارند و بــا توافق با اين مدافــع جوان برزيلي ميتواننــد از نيمفصل ليگ برتر او را در اختيار داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.