فنونيزاده: منصوريان 40 روز فرصت دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكن قديمي استقالل از عملكرد ايــن تيم در نقل و انتقاالت ابراز رضايت ميكنــد. فنونــيزاده در ايــن زمينــه ميگويد: «يكي از سختترين زمانها در فوتبال ما فصل نقل و انتقاالت آن است و مديران بايد با سرمربي هماهنگ باشند تا بتوانند بازيكنان مورد نظر كادر فني را جذب كنند. استقالل در سالهاي پيش هــم در فصل نقل و انتقــاالت عملكرد خوبي داشــت اما مشكل اين بود كه در پايان فصل بازيكنان از باشــگاه طلبكار ميشــدند و بايد مدتها به دنبال پول شان ميدويدند تا بتوانند آن را دريافت كنند. بعضا باز هم مجبور ميشــدند كه از طلبشان كم كنند تا به مابقي پولشان برســند اما مديران اين فصل اســتقالل توانســتند طلــب بازيكنــان خارجي را پرداخت كرده و بــه بازيكنان ديگر هم پول بدهند تا نگراني بابت بســته شدن پنجره نقل و انتقاالت نداشته باشند.»

فنونيزاده در ادامه ميگويد: «بايد قبول كنيــم افتخــاري در فصل نقل و انتقاالت بي ســر و صــدا و بدون هياهو بازيكنــان مدنظــر كادر فنــي را جذب كرد؛ اگرچه متاسفانه در فضاي مجازي او را به باد انتقــاد گرفتند و حتي مورد توهين قرار دادند امــا او بدون توجه به اين مسائل كارش را ادامه داد. سرمربي اســتقالل حدود 0۴ روز فرصت دارد تا تيمش را براي ليگ هفدهم به هماهنگي كامل برســاند و شروعي با قدرت داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.