نقل و انتقاالت داغ در ليگ يک

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد مهدي خاني دروازهبان ســه فصل اخير نساجي مازندران كه ســابقه دو ســال حضور متوالي در ليگ برتر با تيم سايپا را در كارنامه دارد، امروز با حضور در دفتر باشگاه شهرداري بندرماهشهر قرارداد خود را به امضا رساند.

مهدي خاني ۶2 ســاله دومين خريد ماهشــهريها پس از ميالد شــيخي سليماني است. امير حسين يحيي زاده هافبك مدافع چپ تيم ملي جوانان به تاييد ســرمربي تيم ملوان نادر دســت نشان و مذاكره با مســعود رضاييان مديرعامل باشــگاه ملوان با عقد قرارداد دو ساله به ملوان پيوست. اين بازيكن فوتبال خود را از نونهاالن متين بابــل آغاز كرد و در ردههاي نونهاالن، نوجوانــان و جوانان عضو تيم ملي فوتبال ايران بــود. همچنين وي با تيم ملي دانش آموزي ايران قهرمان مسابقات آسيايي شد و با تيم زير 5۱ سالههاي ايران قهرمانی مسابقات غرب آسيا را به دست آورد.

يحيــي زاده در اواخر فصل گذشــته با تشخيص نادر دست نشان به تيم بزرگساالن خونه به خونــه آمد و دو بازي براي اين تيم انجام داد. اين بازيكن جوان و ۹۱ ساله براي دو فصل با باشــگاه ملوان قرارداد امضا كرد. مدافع اسبق گل گهر خريد ديگر ملوان است.

مهدي كرباليي مدافع سابق گل گهر سيرجان با عقد قرارداد 2ساله به ملوان پيوست. اين مدافع 24 ساله فوتبال خود را از نونهاالن راهآهن شروع كرد و در رده نوجوانان به برق تهران پيوست.

كرباليي در رده جوانان عضو تيم ســايپا بود و در رده اميد به نفت تهران پيوست و سه فصل را بهعنوان بازيكن رده اميد در اين تيم سپري كرد. ســپس دو سال را در استقالل تهران توپ زد و براي يك فصل به گســترش فوالد تبريز پيوســت و دو بازي براي ايــن تيم در ليگ برتر انجام داد. ســومين خريد دستنشــان، مهيار نوري مدافع گيالني مس رفسنجان است. نوري فوتبال خود را در تيمهاي پايه پگاه گيالن شروع كرد و در رده جوانان يك فصل در باشگاه ملوان بود.

اين بازيكن در رده اميدها به داماش گيالن پيوســت و سه فصل را در داماش توپ زد. نوري فصل قبل بازيكن تيم مس رفســنجان بود كه ۹2 بازي براي اين تيم انجام داد. اين مدافع 24 ســاله براي دو فصل و گذراندن خدمت مقدس سربازي در باشگاه ملوان خواهد بود.

آزمایشگیري تیم فجر از بازیکنان زیر ۳۲ سال علــي اصغر كالنتري بهعنوان ســرمربي جديد تيم فوتبال فجرسپاســي انتخاب شد و اين مربي اعالم كرده امروز و فردا از بازيكنان زير 23 سال اســتان فارس كه خود را آماده حضــور در رقابتهــاي ليگ يــك ميدانند آزمايش خواهد گرفت.

قرار اســت تمرينات تيم فجرسپاسي با بازيكناني كه از فصل گذشته قرارداد داشتهاند و سرباز بودهاند از همين روز چهارشنبه آغاز شود.

فجرسپاسي فصل گذشته در اواخر ليگ در ليگ دســته اول باقي ماند و به ليگ دسته دوم سقوط نكرد. كالنتري جانشين غالمحسين پيرواني در اين تيم شده است.

مس کرمان شروع کرد تيم فوتبال مس كه روند بسته شدن تيم خود را در دو هفته اخير ســپري كرده است و در روزهاي آتي نيــز بازيكنان جديدي به اين تيم اضافه ميشــوند، از ديروز در زمين تمريني اختصاصي شــهداي مــس واقع در اتوبان هفت باغ، تمرينات خود را شروع كرد.

به گفته عارف ســعيديان سرپرست تيم مس در تمريــن ديــروز ۱2 بازيكن حضور داشــتند به غيــر از كيانــوش ميرزايي كه براي غيبت خود مجوز داشــت و از امروز به تمرينات مس اضافه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.