نفت تهران، منفعلترین باشگاه ليگ

در فاصله یك ماه تا برگزاري سوپرجام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه همه تيمهاي ليگ برتري در بدترين حالت، حداقل تكليف ســرمربي خودشــان را روشن كردهاند، مســووالن نفت هنوز سرمربي جديد تيمشان را انتخاب نكردهاند. تنهــا نام چند فرد مطرح فوتبالي مانند علي كريمي، افشــين پيرواني، حميد اســتيلي، عبدا... ويسي ...و در رسانهها منتشر شد ولي در نهايت هيــچ كدام از ايــن افراد يا هنوز با ايــن تيم به توافق نرسيدهاند يا ســرمربي تيم ديگري شدهاند. اين فقط وضعيت نيمكت مربيگري اين تيم نيســت؛ در داخل زمين هم، بازيكنان نفت بــا ديدن وضعيت بالتكليف باشگاه يكي پس از ديگري با داليل مختلف از اين تيم جدا ميشوند.

مسووالن باشــگاه هم تاكنون فقط با بيان اينكه رفتن ايــن بازيكنان غيرقانوني بوده، ســعي در عادي نشــان دادن اوضاع دارنــد. نفتيهــا همچنين اعالم كردهاند كه تا مشخص نشدن وضعيت نيمكت تيمشان اقدام به جــذب بازيكن نميكنند. اين اظهارنظر يعني اينكه باشگاه نفت، زمان طاليي فصل نقل و انتقاالت را از دست داده است.

اوضاع در داخل باشــگاه هم بهتر از اين نيست و مالكان جديد كه از ســال گذشــته روي كار آمدهاند، هنوز درگير انتقال كامل باشــگاه توســط وزارت نفت هستند.

اگر تمام ايــن مطالب را كنار هــم بگذاريم و به ايــن نكته توجه كنيم كه نفت تهــران حدود يك ماه ديگر بايد در ســوپر جام فوتبال ايران برابر پرسپوليس قــرار بگيرد و يك هفته بعدش هم در ليگ برتر حاضر شود، وضعيت نابسامان اين تيم را بهتر درک ميكنيم. حضــور نفت تهران بهعنوان نماينــده فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آســيا هم كه جاي خود دارد و از حاال ميشود تصور كرد كه چه سرنوشتي انتظار اين تيم را در آسيا ميكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.