باخت مجتبي حسيني در بازي بابلي ها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيدمجتبي حسيني كه فصل گذشته دستيار يحيــي گل محمدي در ذوبآهــن بــود، پس از كنارهگيــري يحيــي از هدايت اين تيم اصفهاني جانشين يار ديرينه خود شــد تا اولين تجربهاش را بهعنوان ســرمربي به دست بياورد. با اين حال و پــس از فصلي نســبتاً موفق ذوبيهــا تصميم به قطــع همكاري با حســيني گرفتند و در نهايــت امير قلعهنويي جانشين او شد.

حسيني هم كه با مشخص شدن سرمربي بيشــتر تيمهاي ليگ برتري، جايي براي كار كردن نداشــت راهي پيكان شــد تا بهعنوان دســتيار مجيد جاللي شروع به كار كند. او بي سروصدا به كادرفني پيكان اضافه شد اما پس از دو سه روز هم از خودروسازان جدا شد! البته اين جدايي به درخواســت خودش بود و دليل آن هم پيشــنهاد وسوسه كننده تيم خونه به خونه بابل بود. مسووالن خونه به خونه كــه چند فصلي است براي صعود به ليگ برتر تــالش ميكنند، با حســيني مذاكراتــي را داشــتند تــا هدايت تيم شان را به سرمربي فصل گذشته ذوبآهن بسپارند اما گويا مذاكرات آنها هم به بن بست خورد.

مســووالن خونه به خونه روز دوشــنبه با حسين رحماني به توافق رسيدند تا اين مربي هدايت تيم بابلــي را در فصل جديد به عهده بگيرد و دســت حسيني از رسيدن به اين تيم هم كوتاه بماند.

بعد از اين اتفاق ميتوان گفت با جدايي حسيني از پيكان، اين مربي شانس كمي براي فعاليت در فصل جديد، حداقل از شروع فصل خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.