حذف تيم جوانان دبيري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حضور مهدي تاج بهعنوان رييس فدراسيون فوتبال در تبريز، يك نتيجه مهم در بر داشــت و آن نامهاي بود كه تاج درباره حضور تيم فوتســال جوانان دبيري صادر كرد.

تاج در همين راستا نامهاي نوشت و در آن تأكيد داشــت كه اين تيم در ليگ برتر جوانان حضور داشــته باشد. برخــالف اين نامه امــا در حال حاضر نام تيــم دبيري در جدول مســابقات وجود ندارد و هميــن موضوع واكنش مســووالن اين باشــگاه تبريزي را در پي داشته اســت. مسووالن اين باشگاه معتقدند كه كميته فوتسال شمشير را براي باشــگاه دبيري از رو بسته است. بعد از تصميم گيريها و اظهارنظرهاي ســليماني، دبير سازمان ليگ فوتسال، خيلي از باشگاهها مقابل كميته فوتسال قرار گرفتهاند و تصميم گيريهاي اين كميته را در مقابل خود ميدانند.

برهمين اســاس مسووالن دبيري حذف نــام تيم جوانــان دبيري را هم در راســتاي همين تصميــم گيريها دانستهاند. بايد ديد اين كميته در ادامه چارهاي براي اين مشــكل پيدا ميكند يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.