روانخواه:سپيدرودبهدنبالبازیكنسازياست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا وجود تالشهــاي زيادي كه مسووالن تراكتورســازي براي جلب رضايت سايپاييها در مورد محمدرضا اخباري داشتند، به نظر ميرسد بايد از اين بازيكن چشمپوشي كنند و به فكر استفاده از داشــتههاي شان در پست دروازهباني بيفتند.

در چند هفته اخير تراكتوريها بارها درخواســت جذب اخباري را به شــكلهاي مختلف براي مســووالن ســايپا ارســال كردند ولي هر بار با پاســخ منفي نارنجيپوشــان مواجه شدند.

شنيده ميشود در آخرين تالشي كه اين باشــگاه براي جذب اخباري داشــت، خود گلمحمــدي با دايي تماس گرفت و از او خواست تا اجازه دهد اخباري در جمع نفرات اين تيم باقي بماند اما دايي اعالم كرد به اين بازيكن نياز دارد و به هيچ وجه راضي به جدايي او نيست.

البته مســووالن تراكتورســازي اعالم كردهانــد تا آخرين ثانيه نقل و انتقاالت به تالش خــود براي حفظ اخبــاري ادامــه ميدهند امــا بعيد است مسووالن سايپا از تصميم خود منصرف شــوند. بخصــوص كه رضا درويش، مديرعامل باشــگاه ســايپا صراحتا اعــالم كرده: «وقتي اخباري بازيكن ما اســت و بــه او نياز داريم، ارســال نامه از ســوي تراكتوريها ضرورتي ندارد.»

درويش همچنيــن تأكيد كرده: « هيچ مذاكرهاي از ســوي مسووالن باشگاه تراكتورسازي با ما انجام نشده است.

ما ۲ ماه پيش اعالم كردهايم كه به اخباري نياز داريم و او را در اختيار تيم ديگري قرار نخواهيم داد.

دروازهبان نارنجيپوشــان در دو فصل اخيــر به تراكتورســازي رفته بود تا دوران خدمت مقدس سربازي را پشــت ســر بگذارد و حاال بايد به ســايپا برگردد. قرار است اخباري به زودي بــه اردوي ســايپا در اردبيل اضافه شــود، مگر اينكه در اين چند روز دايي رضايت دهد اين دروازهبان در تراكتورســازي بماند. در غير اين صــورت به احتمــال زيــاد بايد نام اخباري را هــم در بين خروجيهاي تراكتورسازي ثبت كرد.

تراكتورسازي كه از جذب بازيكن جديــد محروم اســت در صورتي كه اخبــاري را از دســت بدهــد بايد از فرزين گروسيان و ساير گلرهاي خود در اين پست استفاده كند كه تجربه چنداني در ليگ برتر ندارند.

فرزين گروسيان و امين بهرامي گلرهــاي فعلي تراكتور هســتند كه بــه احتمال بســيار زياد گروســيان بايــد در درون دروازه بايســتد. اين دروازهبان 4۲ ساله كه سابقه حضور در شموشــك، اســتقالل، آلومينيوم هرمزگان و مس كرمان را دارد، براي گذراندن خدمت سربازياش به جمع پرشــورها پيوست و شايد در خوابش هم نميديد با صفر بازي به يك باره گلر اول اين تيم پرطرفدار شود.

يحيــي گل محمــدي در اولين حضور خود در تبريز بايد سختترين آزمونش را پشت سر بگذارد. آزموني كــه بيشــترين ريســكش در درون دروازه است. جايي كه براي موفقيت يك تيم بايد يك گزينه قابل اطمينان درون دروازهاش داشته باشد.

خود گروسيان در اين باره گفته اســت: «من دروازهبان كم تجربهاي نيستم و فصل گذشــته هم در جام حذفي در تركيب اصلي تراكتورسازي حضور داشــتم. گل محمدي يكي از بهترين مربيان فوتبال ايران است كه به تبريز آمده و هميشــه به بازيكنان جوان اعتماد ميكنــد. ترديد ندارم با حضــور آقا يحيي انگيــزه جوانان تراكتور هــم خيلي بيشــتر خواهد شد و در اين فصل بهترين بازيهاي خودمان را در كنار ستارههاي باتجربه تيم انجام ميدهيم.»

گروســيان يك قمــار اجباري براي يحيي خواهــد بود. يك چالش پراسترس كه بايد ديد جواب ميدهد يا خير.

باشگاه گســترش فوالد از قرارداد سعيد آقايــي و داريــوش شــجاعيان بــا تيمهاي جديدشان توانســته درآمدزايي خوبي داشته باشــد و مبلغ قابل توجهي بــه جيب بزند. با توجه به صحبتهاي اخير هوشنگ نصيرزاده مديرعامل گســترش فوالد در مــورد اينكه برنامه اصلي اين باشــگاه از ســوي بازيكنان ايــن تيــم و فروش به ســاير تيمهــا تامين ميشــود، اين اتفاق در فصل جاري به خوبي براي گسترشــيها رخ داده اســت. داريوش

مرتضي اســدي مدافــع باتجربه صنعتنفــت آبادان كه بعد از ســالها حضــور در فوتبال تبريــز راهي برزيل ايران شده، درباره اردوي تيم جديدش در كــردان كرج ميگويــد: «تمرينات پرفشار باعث ميشــود براي مسابقات بزرگي مثــل ليگ برتر آماده شــويم. اين موضوع انتظار هواداران را بيشــتر ميكند و ما هم به دنبال كسب جايگاه تكرقمي در ليگ برتر هستيم. 3 جلسه تمريني در كرج باعث شده به آمادگي نسبي برســيم و اميدوارم اين آمادگي در تركيه تكميل شــود.» اسدي درباره شــجاعيان هافبك مليپوش ســابق اين تيم كه اخيرا به اســتقالل تهران پيوســته براي مبلغ رضايتنامهاش يك و نيم ميليارد تومان براي گسترشيها آورده مالي داشته. از سوي ديگر ســعيد آقايي بازيكن ســابق گسترش فوالد كه قرارداد قرضي خود با تراكتورسازي را در فصل گذشــته بــا ارائه يك چك يك و نيم ميليــاردي ضمانت به گســترش فوالد قطعي كرد، براي پيوســتن به ســپاهان نياز به توافق مالي با گسترشــيها داشت كه اين آمادگي بدني خودش هم ادامه ميدهد: «از 0۲ روز قبــل از آغــاز تمرينــات صنعتنفــت، تمريــن اختصاصيام را آغاز كردم و به لحاظ بدني در شــرايط ايدهآل هســتم. جو دوستانهاي در تيم حاكم اســت و احســاس ميكنم چند سال اســت در صنعتنفت حضور دارم. كار كــردن در كنار كمالوند با توجه به اينكه بــراي تمام فضاهاي زمين برنامه ويژه و فني دارد ســخت اســت اما اگر بتوانيــم برنامههــاي او را در زمين به درســتي پياده كنيم، فضاي كار راحت ميشود.» توافق توسط باشگاه سپاهان به نتيجه رسيد. طبــق توافقات انجام شــده ميان گســترش فوالد و سپاهان، قرار است باشگاه اصفهاني با پرداخت مبلغ يك ميليارد تومان اين چك را از گسترشيها بگيرد تا مشكلي براي استفاده از سعيد آقايي نداشته باشــد. به اين ترتيب امضاي قرارداد شــجاعيان و آقايي با تيمهاي جديدشان براي گســترش فوالد ۲ ميليارد و پانصد ميليون تومان، معادل 5۲ ميليارد ريال درآمدزايي داشته كه مبلغ قابل توجهي است.

در روزهايــي كه بحــث مذاكره محمدرضا خلعتبري با ســياه جامگان خيلي جدي مطرح شــده بود، او در نهايت با پديده قرارداد بســت و بــه تيم ديگر مشــهدي پيوســت. او از ديروز (سهشــنبه) در تمرينات اين تيم حاضر شــد و به طور رســمي فعاليتش را با پديده شروع كرد. خلعتبــري از حس و حالي كه در برگشــت به مشــهد داشــته، اين طور ميگويد: «خوشحالم

مربي جديد ســپيدرود تأكيد كرده كه اين تيم در فصل پيش رو دو هدف را دنبال ميكند. اول انجام بازيهاي زيبا و بعد توليد بازيكن.

اميــد روانخواه درباره اينكه چرا پيشــنهاد ســپيدرود را پذيرفتــه و به اين تيم پيوســته ميگويد: « بعد از اينكــه علي نظرمحمدي اين پيشــنهاد را بــه من داد، بــا او صحبت كردم و در نهايت تصميم گرفتم كه به ســپيدرود بروم. فكر ميكنم تفكرات ما به يكديگر نزديك اســت و اميــدوارم بتوانيم كارهــاي مثبتي را در فصل جــاري انجام دهيم. به هر حال اين اولين تجربه مربيگري من در ليگ برتر است و سعي ميكنم از اين فرصتها بيشترين استفاده را ببرم.»

مربي جديد سپيدرود تأكيد ميكند: « در چند سال گذشــته در تيمهاي پايه كار كردم و تجربيات زيادي را بهدست آوردم. حاال ميتوانم يــك كار جديد را شــروع كنم و اميــدوارم در سپيدرود تأثير مثبتي داشته باشم.»

آيا سپيدرود امســال ميتواند نتايج خوبي بگيرد؟ روانخواه در پاسخ به اين سوال ميگويد: «بههــر حال اين تيم براي اولينبار در ليگ برتر حضور پيدا خواهد كرد و كار آســاني نداريم. با اين حال ســپيدرود از لحاظ بازيكن، كادر فني و همچنين تعداد هواداران شرايط خوبي دارد و ما اميدوار هستيم كه با اين ظرفيت نتايج خوبي بگيريم. امســال دو هدف مهم را دنبال خواهيم كرد كه يكي انجام بازيهاي زيبا و تماشاگرپسند و ديگري توليد بازيكن است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.