به خاطر قولی که به پارس جنوبي دادم به فوالد نرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد‌طیبي‌بعد‌از‌یك‌فصل‌پردردســر‌و‌ســختي‌که‌در‌اســتقالل‌خوزســتان‌پشت‌ســر‌گذاشــت،‌به‌پارس‌جنوبي‌جم‌رفت‌تا‌به‌آرامش‌برسد.‌ طیبــي‌که‌با‌پیشــنهاد‌االهلي‌قطر‌هم‌مواجه‌شــده‌بــود‌ظاهرا‌به‌خاطــر‌مبلغ‌پایین‌این‌باشــگاه‌ترجیح‌داد‌در‌ایــران‌بماند‌تا‌راح ‌تتــر‌کار‌خود‌را‌ دنبال‌کند.‌او‌البته‌به‌جز‌پارس‌جنوبي‌جم‌از‌ســوي‌باشــگاه‌فوالد‌خوزســتان‌هم‌پیشــنهاد‌خوبي‌داشــت‌اما‌تصمیم‌گرفت‌تیم‌و‌شــرایط‌جدیدي‌را‌ تجربه‌کند.‌به‌خاطر‌همین‌به‌پارس‌جنوبي‌جم‌پیوســت‌تا‌این‌بار‌با‌مهدي‌تارتار‌خواســت ‌ههایش‌را‌دنبال‌کند.‌مهم‌ترین‌خواســته‌او‌هم‌رســیدن‌به‌تیم‌ ملــي‌اســت‌که‌فکر‌مي‌کند‌بــا‌تارتار‌و‌پارس‌جنوبي‌جم‌این‌مســاله‌محقق‌خواهد‌شــد‌چون‌تیم‌شــرایط‌خوبــي‌دارد‌و‌بدون‌حاشــیه‌کار‌مي‌کند.‌

پارس جنوبــي كادرفني خيلــي خوبي دارد كه هم به لحاظ شــخصيتي و اخالقي و هم به لحاظ فني جزو بهترينها هســتند. بايد بگويم آقاي تارتار را خيلي قبــول دارم و مطمئنم با اين مربي ميتوانم بــه تيم ملي برگردم. من هم تالشــم را چندين برابر ميكنم تا به اين هدف بزرگ برسم.

به‌نظرت‌پــارس‌جنوبي‌جــم‌این‌فصل‌ چه‌هدفي‌را‌دنبــال‌مي‌کند‌و‌به‌چه‌جایگاهي‌ مي‌رسد؟‌

ما هدفمان كســب بهترين عنوان و جايگاه اســت. با تيم خوبي كــه داريم و البتــه اينكه بدون حاشيه كار ميكنيم بدون شك ميتوانيم نتايج خوبي بگيريم. شــايد براي خيليها عجيب باشد اما ما حتي اميدوار به كسب سهميه آسيا و قهرماني هم هستيم.

حرف‌زدن‌از‌قهرماني‌کمي‌رویایي‌به‌نظر‌ مي‌رسد...‌

شــايد براي خيليها اينطور باشد اما من فكر ميكنم شــرايط خوبي براي رســيدن به اين عنوان داريم. البته ميدانيم كه حريفان سرسختي اين فصل خواهيم داشــت اما هيچ چيز در فوتبال محال نيست و ما هم براي رســيدن به موفقيت تمام تالشمان را ميكنيم.

وضعیت‌اردوي‌تان‌چطور‌است؟‌ظاهرا‌یك‌ اردوي‌اروپایي‌هم‌دارید؟‌

بلــه، ما بعد از اردويي كه در تهران داشــتيم قرار است به اوكراين برويم تا در آنجا هم يك اردوي ديگر برگزار كنيم. در ايــن اردو چند بازي تداركاتي خوب هــم در برنامه كادرفني اســت كه بايد ببينيم كدام تيمها مد نظر هستند.

راستي‌چطور‌شد‌که‌پیشنهاد‌االهلي‌قطر‌ را‌نپذیرفتي؟‌

خيلي دوســت داشــتم به قطر بروم اما مبلغ پيشنهادي اين تيم با مبلغ پارس جنوبي تقريبا برابر بــود. من هم ترجيح دادم در ايــران بمانم و راحتتر كار خودم را دنبال كنم چون رفتن به قطر يكســري دردسر داشت. به هر حال من آنجا زندگي نكرده بودم و اوايل حضورم كار سخت ميشد. براي همين به اين پيشنهاد پاسخ منفي دادم.

شنیده‌اي‌ که‌ قرار‌ است‌ پژمان‌ منتظري‌ به‌ این‌تیم‌برگردد؟‌

نه، اين خبر را االن شنيدم و خيلي خوشحال شــدم. منتظري آنجا از محبوبيــت خوبي برخوردار اســت كه ميتواند به او كمك كنــد. اميدوارم پژمان هر جا كه هســت موفق باشد. چه در ايران بماند چه به االهلي برگردد.

‌خیلي‌دوست‌ داشتم‌به‌قطر‌ بروم‌اما‌مبلغ‌ پیشنهادي‌این‌ تیم‌با‌مبلغ‌ پارس‌جنوبي‌ تقریبا‌برابر‌ بود.‌من‌هم‌ ترجیح‌دادم‌ در‌ایران‌بمانم‌ و‌راح ‌تتر‌ کار‌خودم‌را‌ دنبال‌کنم‌ چون‌رفتن‌به‌ قطر‌یکسري‌ دردسر‌داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.