ميثممجيدي،بدونپيشنهاد، بدونتيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد آقايي اگرچه قــراردادي با باشگاه گســترش فوالد نداشت اما براي انتخاب تيــم جديد خود نيــاز به جلب رضايت مسووالن اين باشگاه داشت. آقايي ســال قبل كه قصد داشت رضايتنامهاش را از مسووالن گسترش فوالد براي حضور در تراكتورسازي دريافت كند، مجبور شد يك چك ضمانت 1/5 ميليارد توماني به باشگاه آبي پوش تبريزي بدهد. او اخيرا با ســپاهان قرارداد امضا كرده و در ليگ هفدهم پيراهــن اين تيم را برتن خواهد كرد كه اين اقدام با هماهنگي گســترش فــوالد رخ داده. از ايــن رو مســووالن گسترش فوالد هنوز چك ضمانت آقايي را پس ندادهاند. در اين خصوص با توجه به ســفر مديرعامل باشــگاه ســپاهان، هنوز ميان او و مديران گســترش فوالد جلسهاي برگزار نشده.

قرار بر اين شده اوايل هفته آينده با بازگشت محسن طاهري از سفر جلسهاي ميان گســترش فوالد و ســپاهان انجام شــود و چك سعيد آقايي را به مسووالن ســپاهان پس بدهند. طبق توافق انجام شده آقايي و سپاهان يك ميليارد تومان براي دريافت اين چك بايد به گســترش فوالد پرداخت كنند.

ماجراي ميثم مجيــدي در نوع خود جالب است و حاوي نكاتي ويژه. دفاع چپي كه از ليگ يك به استقالل خوزستان رفت، در اين تيم درخشيد و 5 گل به ثمر رساند و ســپس پيشنهادهاي بســياري دريافت كرد. مجيدي براي ابتــداي ليگ پانزدهم به قدري پيشــنهاد داشت كه نميدانست كدام يك را انتخاب كند. از پرســپوليس و اســتقالل گرفته تا ذوبآهن و سپاهان و خيلي ديگر از تيمهاي ليگ برتري.

مجيدي اما ميان اين همه پيشــنهاد، استقالل را بهعنوان تيم جديد خود انتخاب كرد. انتخابي كه براي او فوقالعاده بود اما نتوانست باعث پيشــرفتش شود. مجيدي ليگ پانزدهم را با مربيگري پرويز مظلومي در اســتقالل ســپري كرد اما براي ليگ شــانزدهم و با حضور عليرضــا منصوريان از اين تيم جدا شــد. مجيــدي جايي در برنامههــاي منصوريان نداشــت. به همين دليل يك نيمفصل را روي نيمكت اين تيم گذراند و سپس به صبا رفت تا دوباره احيا شود.

مجيدي در صبا بــازي كرد اما هرگز بــه همان دفاع چپ ســرحال اســتقالل خوزســتان بدل نشــد تــا در فصل نقل و انتقاالت مشــتري پر و پا قرصي نداشــته باشــد. او كه فصل قبــل و همين روزها از همه تيمهاي ليگ برتري پيشــنهاد بازي داشــت حاال بدون تيم مانــده و نميداند براي آيندهاش چه كنــد. خالصه اينكه او از عرش به فرش رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.