تكليف دروازهبان فوالد فردا مشخص ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قرار اســت تا انتهــاي هفته گلر مورد نظر سيدســيروس پورموسوي با فوالد خوزســتان قــراردادش را نهايي كند. سيد سيروس پورموسوي سرمربي فوالد در نقل و انتقاالت ســعي كرده تا از نيروهايي استفاده كند كه بتوانند به او در ليگ هفدهم كمك شاياني كنند.

رحيم زهيوي، نويد عاشوري، پيمان شــيرزادي، حميد گلزاري، ايمان مبعلي و آرمان رمضاني بازيكناني هســتند كه تــا كنون با اين تيم قــرارداد امضا كرده انــد اما وضعيــت دروازهباني فوالد هنوز مشــخص نيست. احســان مراديان تنها گزينه حاضر در ليست پورموسوي است و به نظر ميرسد يك دروازهبان ديگر تا روزهاي آينده به فوالد بپيوندد تا تكليف اين پســت مهم براي اين تيم مشخص شود. اين روزها در خصوص حضور سوشا مكانــي، فرناندو دخســوس و همچنين تمديد قرارداد وحيــد طالب لو با فوالد خوزســتان صحبتهاي زيــادي مطرح و هــر روز از يكــي از ايــن دروازهبانها بهعنوان انتخاب نهايي پورموســوي ياد ميشود. ســيروس پورموسوي سرمربي فوالد ضمن تاييد عالقه اين باشــگاه به اين ســه دروازهبان از حضور گزينههاي ديگر در ميان ليســت اين باشــگاه خبر ميدهد: «تــا روز پنجشــنبه (فردا) در خصوص وضعيــت دروازهبان فوالد براي هفدهمين دوره ليگ برتر تصميم نهايي را خواهيم گرفت و با فرد مدنظر قرارداد امضا ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.