شاگرد در راه استاد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــيوه مربيگري كارلــوس كيروش، هماني اســت كه شــاگردان قديمياش آن را در پيش گرفتهاند. مربياني از نســل طاليي فوتبال پرتغالي كه در سالهاي 1989 و 1991 با كيروش قهرمان جام جهاني جوانان شدند. از آن ستارهها، 18 نفر با الگوبرداري از سرمربي تيمملي ايــران مربيگري ميكنند كه يكــي از آنها پائولو آلوس، ســرمربي 47 ســاله تيم يونييائو ماديراي پرتغال است و ميگويــد كيروش را الگوي خود قرار داده: «روشــي كه كيروش ما را به ســوي قهرماني سوق داد، چگونگي انگيــزه دادن به ما و متقاعد كردن ما به اينكه ميتوانيم قهرمان شــويم، چيزهايي است كه من سعي ميكنم در شــيوه مربيگري خودم از آنها بهــره ببرم. حتي پيش از مســابقات قهرماني زير 19 ســال اروپا، كيروش به ما گفت شــما فرآينــدي را آغاز كردهايد كــه به قهرماني ختم خواهد شــد. قهرماني ما در جــام جهاني جوانان هم حاصــل رهبري و اعتماد به نفس آشــكار كيروش بود. يادم ميآيد در تيــم تحت هدايت كيروش به غير از كاپيتان، هميشــه دو بازيكن ديگر مسوول كنترل در تأخير بازيكنان در ورود به محل تمرين، هتل و اتوبوس تيــم بودند. فوتبال ايــن روزها تكامل يافته اســت اما 30 ســال پيش كيروش نوآوري را با خــود به ارمغان آورده بود. در تمرينات كيروش، همه چيز حسابشــده و ســازمانيافته بود. او كامال به جزييات توجه داشــت. بســياري از چيزهايي كه كيروش در آن زمان به ما ياد داد و شــايد در آن مقطع خيلي به آن توجه نميكرديم، مناســب تمرينات امروز اســت و حاال كــه خودم مربي شدهام، آنها را درك ميكنم.» سرمربي 47 ســاله تيم كويمبرويس پرتغال هم يكي از شــاگردان كيروش اســت كه حاال خودش مربي شده. ژوزه بيزارو ميگويد: «كيروش بيوقفه كار ميكرد. او با تكتك ما صحبت ميكرد. براي مثال از ما ميخواســت حتــي زماني كه در هتل هســتيم، به همه اعضاي هتل احترام بگذاريم. حتي امروز من چندين شــيوه تمريني كــيروش را در تيم خودم بــه كار ميگيــرم. او به ما ميگفت همه رقبا يكسان هســتند و هر كدام دشواري خاص خــود را دارند. بــراي او بازي با مالــت و برزيل فرقي نداشــت. احترام به حريف، نياز به مطالعه در مورد جزييات حريف و روحيه رقابتطلبي از ويژگيهايي است كه ســعي كردهام از كيروش الگوبرداري كنم و در تيم خودم مورد استفاده قرار بدهم.» ژرژ كاستا 45 ســاله هم كه اين روزها در تيمملي گابن ســرمربي شــده، در تمجيد از كيروش گفته: «او براي ما مثل يك پدر بود و به جزييات توجه بااليي داشــت. كيروش اولين مربي بزرگي بود كه من داشــتم و خيلي از كارهايــي را كه امروز در مربيگري انجام ميدهم، از او ياد گرفتهام.» روي بنتو سرمربي زير 16 سال پرتغال هم كيروش را اينطور توصيف كرده: «او در هر بازي، پروژه كامال واضحي براي تيم داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.