وقتي مهدويكيا پاسي بود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهــدي مهدويكيا را با پيراهن پاس تهران به خاطر داريد؟ شــايد نســل امروزی چيزی در اين باره ندانند اما برای آنها بايد تعريف كرد كه ســال 76 پرســپوليس به خاطر تعداد زياد ملیپوشانش از ليگ كنار كشــيد. آن سال تيم پاس در آسيا حضور داشت كه خيلی زود حذف شد. اين عكس هم در يكي از همان روزها به ثبت رســيده اســت. روزي كه مهدي مهدويكيا بهعنــوان يار كمكي در بازي با الطلبه عراق با پيراهن تيم پاس به ميدان رفته بود. آن روزهــا تيم پاس در رقابتهاي جام در جام آســيا نماينده ايران بود و اگر چه خيلي زود حذف شــد امــا مهدويكيا يكي از بهترين بازيكنانش بود. مهدي در پاس پيراهن شــماره 24 را ميپوشيد كه در اين تصوير حســن شيرمحمدي و حسين خطيبي را كه به ترتيب 9 و7 سال از مهدويكيا بزرگتر هستند، پشت سرش ديده ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.