در انتظار استقالل رويايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترين ســتارههايي كه قراردادشــان را با اســتقالل تمديد كردند، هواداراني بودند كه در شــروع يك فصل جديد دوباره در كنار تيم محبوبشان ايستادند. در 4 فصل گذشته استقالل هيچ جامي نگرفته اما اين باعث نشده هواداران دست از حمايت بردارند. آبيها در اين 4 ســال ســخت، مايوس نشدند و حاال اميدوارند زندگي در كنار استقالل در فصل جديد، روي خوشي به آنها نشــان بدهد. شــايد فتحا... زاده نايبقهرماني را سقف آرزوهاي اســتقالل در ليگ هفدهم بداند اما هواداران اين تيم چنين فرضيهاي را باور ندارند. آنها در انتظار تولد تيمي هستند كه به تلخكاميهايشان پايان بدهد. يك تيم جوان و جذاب كه براي جام گرفتن ميجنگد و از كورس قهرماني خارج نميشود. تيمي كه بايد رويايي باشــد تا روياي هوادارانش را بر باد ندهد. كار ســخت عليرضا منصوريان و شاگردانش از همين حاال آغاز شده اســت. آنها بايد در طول فصل از شعلههاي اميد در قلب هواداران روي سكوها مراقبت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.