در‌به‌در‌دنبال‌يك‌حرف‌راست!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

انتقال داريوش شجاعيان براي استقالل حاشــيههاي فراوانــي بــه همراه داشــته و انتقادهاي زيادي به اين انتقال وجود داشــته و دارد اما جالب اســت در حالي كه بسياري از كارشناســان به جذب اين بازيكن و مبلغي كــه براي او پرداخت ميشــود، انتقاد دارند، نحــوه انتقال او و ابهامها و پشــت پردههاي اين انتقال براي هواداران بيشــتر آزار دهنده شده است.

باشگاه اســتقالل براي صدور رضايتنامه ايــن بازيكن يــك ميليــارد و 500 ميليون تومان هزينه كرد و اگر شجاعيان طبق آنچه قرار بود از گســترش فوالد بگيــرد (مطابق گفته نصيرزاده)، 850 ميليون دريافت كند، اين انتقال براي باشــگاه استقالل 2 ميليارد و 350 تومــان آب خورده اســت. اين يكي از موضوعاتــي بــود كه به شــدت مورد نقد قــرار گرفته و ميگيرد و هنــوز در اين باره شفافسازي نشــده است اما موضوعي كه باز هم حاشيه ساز شده است، به نحوه پرداخت پول رضايتنامه ايــن بازيكن بر ميگردد كه انگار نه تنها شفافسازي در كار نيست، بلكه هم مديرعامل باشــگاه گسترش فوالد و هم مسووالن اســتقالل همچنان سعي در گمراه كردن هواداران و جاروجنجال در اين موضوع هستند و شايد همين مساله بتواند مشكالت آينــده را در طول فصل براي اســتقالل رقم بزند.

هوشــنگ نصيرزاده پيــش از اين گفته بود: «باشگاه اســتقالل 600 ميليون تومان بهصورت نقد پرداخت كرده و سه چك 300 ميليون توماني هم داده است. اولين چك آنها بهتاريخ هفته اول ليگ برتر (اوايل مردادماه) اســت و آخرين چــك نيــز در آذرماه پاس خواهد شد. چك براي حامي مالي است اما در قرارداد اين بند را قرار داديم كه اگر چكهاي آنها پاس نشود، همان لحظه ميتوانيم جلوي بازي كردن شجاعيان را بگيريم.»

اما هنوز جوهر مصاحبه نصيرزاده خشك نشده، او حرفهاي خودش را تكذيب ميكند و عنــوان ميكند كه چكــي در كار نبوده و پول رضايتنامه شــجاعيان ســه فقره حواله اســت. معلوم نيست چطور در عرض يك روز ســه چك با تاريخ و مبلغ مشخص تبديل به حواله ميشود؟ جواب اين سوال اين است كه براي صادر شدن چك باشگاه عالوه بر امضاي مديرعامل نياز به امضای اعضای هيات مديره هــم دارد، كه بــه نظر ميرســد مديرعامل اســتقالل، موفق به گرفتــن رضايت اعضاي هيات مديره نشده و به همين خاطر نتوانسته به نصيرزاده چك تحويل دهد. به اين ترتيب در اين ماجــرا بايد در به در بــه دنبال يك روده راست گشت، چرا كه ظاهرا نه تنها هيچ ارادهاي براي شفافســازي نيست و هواداران كامال نامحرم هستند، بلكه اين نگراني وجود دارد كــه با ايــن اوصاف و اختالفــي كه به نظر ميرسد درون باشــگاه وجود دارد، اين موضوع با شــروع بازيها مشــكالت زيادي براي استقالل به وجود بياورد. با اين تفاسير نصيــرزاده در باره ايــن تناقضات توضيحاتي دارد: «ايــن حواله در واقع يك ســند بانكي بوده و با حوالهاي كــه به صورت معمول در ذهن افكار عمومي وجود دارد، متفاوت است. برخي از موسســات مالــي و اعتباري داراي چك هستند كه در متن آن نوشته شده «به موجب ايــن چك»، اين مبلغ را در وجه يك نفــر پرداخت كنند. همين االن هم اگر آن را به ما بدهند، ميگوييم چك دادند. خودشان هم ميگويند چك اســت. فقط قرار بود روز بعد درخواســت ما محقق شود كه اين اتفاق فقط براي چك پيــش پرداخت افتاد. همان شــبي كه در باشگاه اســتقالل حاضر شدم، چون ديدم حواله اســت، قرارداد سه جانبه را امضا نكردم. زيــاد به اين موضوع گير ندهيد كه مــن چه زماني گفتم چــك و چه زماني گفتم حواله! من همان روز اول متوجه شــدم كــه حواله اســت و به همين خاطــر زير بار امضاي قرارداد سه جانبه نرفتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.