كامران ‌يفر:‌صالحي،‌زرگر‌و‌حق‌وردي‌را‌كنار‌نم ‌یگذارم

داوران ضعيف به ليگ يک میروند

Iran Varzeshi - - صفحه اول - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

روز گذشته اعضاي كمیته داوران با اســدي دبیركل فدراسیون جلسه پنج ساعتهاي داشــتند. این نشست بهانهاي شد تا به سراغ حسن كامراني فر رییس دپارتمان داوري برویم تا در خصوص خروجي این جلسه و همچنین شــایعاتي كه در زمینه كنار گذاشتن چند داور باتجربه این روزها شــنیده ميشود با او صحبت كنیم. اینطور كه گفته ميشــود این روزها نام سه داور (صالحي، حــقوردي و زرگر) در بین داوراني كه به كالس دعوت نميشوند و باید داوري را كنــار بگذارند دیده ميشود، اتفاقي كه به نظر ميرسید سر و صداي زیادي به پا كند اما كامرانيفر در این زمینه حرفهاي دیگري براي گفتن دارد. گفته ميشود جلسه پنج ساعتهاي با آقاي اســدي داشــتید؟ چه بحثي مطرح شد كه اینقدر زمان نشست شما طوالني شد؟

در اين جلسه در مورد سياستهاي داوري كشــور صحبت شد. عمده بحث در مورد انتخابهاي جديــد كميته داوران و انتخاب فهرســت داوران بــود ضمن اينكه دكتر اســدي در مورد وضعيــت داوري و دپارتمان داوري مطالبي داشتند و خواسته شــد كه در وضعيت داوري بهبود بخشيده شود.

طي این روزها بحث كنار گذاشتن ســه داور با تجربه مطرح شد. گفته ميشــود كه قصددارید آقاي صالحي، حقوردي و زرگر را كنار بگذارید، این مساله صحت دارد؟ خير. چنين چيزي صحت ندارد.

اما گفته ميشود شما اصرار زیادي به حضور داوران جوان و كنار گذاشتن داوران با تجربه دارید؟

هرگــز اينطور نيســت. مــن نظرم تلفيقــي از داوران جوان و با تجربه اســت. اصال چنين ديدگاهي كه گفتيد را ندارم اما اين را بگويم كه اگر داوري شرايط سنياش نخورد و شرط سني نداشته باشد از داوري كنــار ميرود. بحــث ارزيابــي داوران هم مطرح اســت. ما داوراني كه عملكرد خوبي داشتهاند را در ليگ برتر استفاده ميكنيم و داوراني كه عملكردشان ضعيف بوده است را به ليگ يك ميفرستيم. یعني به هیــچ عنوان داوراني كه نامشان مطرح شد كنار نميروند؟

همانطــور كه گفتــم داوراني كه به سن بازنشستگي رسيدهاند بايد كنار بروند و هستند داوراني كه به اين سن رسيدهاند و در فصل جــاري از داوري كنار ميروند. البته اين نظر شخصی من نيست كه داوران باتجربه را به ميل شخصي كنار بگذارم.

اینطور كه گفته ميشود كالسهاي امســال داوران در آكادمــي فوتبال برگزار نميشود، دلیل خاصي دارد؟

آكادمي فوتبــال محدوديت مكاني دارد و ما ميخواســتيم تمام داوران در اين كالسها باشــند ضمن اينكه فدراســيون فوتبال به هرحال در اين مكان اردو برگزار ميكند و در آن زمان ما قادر به استفاده از آكادمي نيستيم.

با توجــه به اینکه آقــاي تركي خداحافظــي كردند و در فهرســت بینالمللي نیستند به نظر ميرسد در فصل جاري داوران جدید به فهرست اضافه شوند.

درســت اســت، ما حدود پنج داور خــوب در فصــل گذشــته داشــتيم كه عملكردشــان خوب بود و ميتوانند گزينه خوبي براي بينالمللي شدن باشند. مثال آقاي حاج ملك؟ ايشان هم خوب بودند اما گفتم پنج داور هستند.

در بین داوراني كــه فصل پیش قضاوت كردند آقــاي زاهدي فر هم بودند كه به نظر ميرســد شــما نظر ویژهاي روي او دارید اما ایشــان یك بار از فهرســت بیرون آمد آیا شرایط بازگشت دارد؟ بله هــر داوري شــرايط بينالمللي شــدن را داشــته باشــد اين امكان هست كه در آزمايشهــا و آزموني كه ميگيريم شركت كند و شــرايط بينالمللي شدن را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.