سالگرد فتح ژرالن و انتظار براي بردي ديگر

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

ديروز سالگرد برد تاريخي ايران مقابل آمريكا بود. مسابقهاي كه به خاطر حاشــيههاي فرامتني اهميت زيادي پيدا كرده بود و ماهها قبل از شــروع جام جهاني 98 فرانســه درباره آن صحبت ميشــد. با وجود همه حساسيتهاي سياســي، مسابقه در شــرايطي كامال جوانمردانه برگزار شــد و آنچه از آن در خاطرههــا مانده برد بازيكنان ايراني مقابل همتايان آمريكاييشــان در چمن ورزشــگاه ژرالن است. با گذشــت 19 سال، وجه سياســي بازي رنگ باخته و تنها وجه ورزشــي آن مورد توجه است. اهميت اين برد براي فوتبال ايران بيشــتر از آنكه به خاطر نام حريف باشد از اين بابت است كه تنها برد تاريخ تيم ملي در جامهاي جهاني محسوب ميشود.

ايران بعد از آن مســابقات دو بار ديگر به جام جهاني صعود كــرد، ولي با وجــود اميدواريها از صعود باز ماند و حتي نتوانســت تك برد سال 98 را تكرار كند. تيم ملي در مقدماتي جام جهاني 2018 موفق شــد بعد از برزيل دومين تيــم صعودكننده باشــد. عملكرد مقتدرانه تيم كیروش اين اميد را بهوجود آورده تا ايران براي اولين بار بتواند از مرحله گروهي صعود كند. با اين حال بررســي آمار تيم ملي در 4 حضور قبلياش ترديدهايي براي صعود در روســيه بهوجود ميآورد. تيم كیروش براي صعود به مرحله حذفي حداقل به يك برد نياز دارد؛ نتيجهاي كه در 12 بازي قبلي در جام جهاني فقط يك بار به دست آمده است.

تيم ملي در رنكينگ فيفا تيم سيام جهان است و بر اساس محاسبات قرار اســت در ماه جديد چند رتبه ديگر صعود كند. اگر اين ردهبندي را مالك قرار دهيم، تيم ملي بايد بتواند در جام جهاني نتايج خوبي بگيرد و بخت خوبي براي صعود از گروهش دارد، ولي تاريخ جام جهاني حكايت ديگري دارد. تيم ملي از چهار حضور قبلي در جام جهاني شــش امتياز گرفته و در ردهبندي تمام ادوار اين مســابقات پنجاه و چهارم است. در بيست دوره قبلي جام جهاني 77 كشور حضور داشتهاند و اين يعني نتايج تيم ملي در جام جهاني ضعيفتر از متوسط بوده. در مقايســه با رقيبان آسيايي، كره جنوبي از ادوار قبلي 5 برد و 24 امتياز دارد و ژاپن 4 برد و 16 امتياز. تيم ملي بعد از عربستان كه دو برد دارد، چهارمين تيم موفق آســيايي در جام جهاني است. تا زماني كه تيم ملي در جام جهاني به برد ديگري نرسد، بايد با حسرت سالگرد برد ژرالن را جشن بگيريم. بيستمين سالگرد اين برد همزمان با جام جهاني روسيه اســت و بايد اميدوار باشيم تيم كیروش بتواند به اين انتظار طوالني پايان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.