عمر السومه بازي رفت با پرسپوليس را از دست داد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

خبر بد براي االهلي و البته خوب براي پرسپوليس اينكه عمر السومه بهترين بازيكن و خطرناكترين بازيكن نماينده عربستان با آسيبديدگي جدي مواجه شــده تا جايي كه به نوشــته يورو اســپورت سعودي او به احتمال خيلي زياد ديدار رفت مقابل پرسپوليس را از دست خواهد داد.

پزشــك باشــگاه االهلي تاكيد كرد كه اين مهاجم ســوريهاي براي بازگشت به شرايط بازي به 10 هفته زمان نياز دارد و اين بدين معناست كه او ديدار رفت مقابل پرســپوليس را از دســت داده و شــايد به ديدار برگشت هم نرسد. اين خبر در حالي منتشر ميشود كه پيش از اين گفته ميشد سومه تا آن زمان مشكلي براي بازي نخواهد داشت.

ديدار رفت االهلي برابر پرســپوليس 31 مرداد برگزار ميشــود، اين در حالي اســت كه ديدار برگشــت ســه هفته بعد از آن برگزار ميشود. االهلي قصد داشــت كه در فصل جابهجايي تابســتاني عمــر الخريبين، مهاجــم ســوريهاي الظفره امارات را جــذب كند اما ايــن بازيكن كه به صــورت قرضي در الهالل بازي كرد تصميم گرفــت كه به صورت دايمي به الهالل بپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.