انتقال شجاعيان منتفي ميشود؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

گفتيم كه صادر شــدن چك باشــگاه، مراحل خاص خــودش را دارد كه به نظر ميرســد با اختالفاتي كه وجود دارد، شدني نيست و نصيرزاده در اين باره ميگويد: «به استقالليها گفتيم چون حواله بانكي فاقد تبعات حقوقي است، آنها بايد حوالهها را بــه چك تبديل كنند. اســتقالليها ميگويند كه چكي بــراي صادر كردن ندارند و معمــوال تمام پرداختها از طريق همين حوالههاي بانكي انجام ميشــود. باشــگاه گســترش فوالد نيز قطعا قرارداد سه جانبه هر دو باشگاه و داريوش شجاعيان را امضا نميكند تا حوالههاي بانكي به چكهاي بانكي تبديل شــوند. اگر در اين زمينه، نظر ما تامين نشــود، ممكن است در رابطه با انتقال شــجاعيان تجديد نظر كنيم. انتظار داريم اين مشــكل در همين هفته توسط حاميان مالي باشگاه استقالل حل شود.» با اين اوصاف اين احتمال وجود دارد كه گرانترين انتقال اين فصل به بن بست بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.