جوانان به جاي اميدها

تصميمي آینده نگرانه از پيرواني، كيروش و فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

حضور 5 بازیكن اميد و با تجربهتر البته بار فنی تيم زیر 23 سال را باالتر ميبرد و شاید همين مساله دليل دعوت پيرواني از اميني، قلي زاده، حسيني، سرلك و محرمي است. حضور این 5 بازیكن كه اختالف سني باالیي هم با بازیكنان دیگر ندارند ميتواند نقطه قوت تيم زیر 23 سال باشد. بخصوص كه بازیكنان این تيم به تازگي از جام جهاني برگشتهاند و قریب به اتفاق آنها سني كمتر از 19 سال دارند. پس باید به تصميم پيرواني، فدراسيون فوتبال و كيروش احترام گذاشت و از آن به نيكي یاد كرد. تصميمي كه براي نخستين بار در تاریخ فوتبال ایران اتخاذ شده. جایي كه قرار است ما نتيجه را فداي آینده كنيم.

امير حسين پيرواني كه چند روز پيش به صورت رسمي هدايت تيم اميد را برعهده گرفت بــراي آمادهســازي اين تيــم براي حضور در مرحله مقدماتي قهرماني آسيا در قرقيزستان 26 بازيكن را به اردو دعوت كرد. اسامی اين بازيكنان به شرح زير است:

نيما ميرزازاد (ملوان بندرانزلي)، شهاب عادلي(نفــت تهــران)، مهــدي محمديان (تراكتورسازي تبريز)، مهدي اميني(سپاهان اصفهان)، مهران درخشــان مهر(ذوبآهن اصفهــان)، علــي شجاعي(ســايپا)،، نيمــا طاهري(ذوبآهــن اصفهــان)، عــارف آقاسي(تراكتورسازي تبريز)، سينا خادمپور (نفــت تهــران)، ســيد مجيــد حســيني (اســتقالل)، علي شهســواريپور (گل گهر ســيرجان)، حســين ســاكي (صنعت نفت آبادان)، صادق محرمي (پرســپوليس)، سيد ابوالفضل رزاقپور (نســاجي مازندران)، علي قلي زاده(ســايپا)، اميد نورافكن (اســتقالل تهــران)، علــي طاهران(تراكتورســازي تبريز)، محمد ســلطانيمهر (ســايپا)، نيما مختاري(گســترش فوالد)، ميالد ســرلك (سپاهان اصفهان)، محمدمهدي مهديخاني (پديده مشــهد)، محمــد آقاجانپور(پديده مشهد)، مجتبي نجاريان (فوالد خوزستان)، رضا شكاري(روستوف روسيه)، مهدي قائدي (اســتقالل تهران)، امير روســتايي (پيكان تهران)

بازيكنان دعوت شــده روز ششم تيرماه بايد در كمــپ تيمهاي ملي خود را به كادر فني معرفي كنند تا اولين اردوي آمادهسازي خــود را به مدت چهار روز برگزار كنند. تيم اميد در رقابتهاي مقدماتي قهرماني آســيا از اواخر تيرماه بايد به مصاف رقباي خود در بيشكك برود.

پيشتــر چنيــن تيمهايي بــا بهترين بازيكنان رده ســني شــان پا به مســابقات قهرماني ميگذاشــتند تا عنواني به دســت بياورند و كارنامه كادر فني شان پربارتر باشد اما پيرواني تصميم جديــدي اتخاذ كرده و فدراســيون فوتبال هم براي نخستين بار در تاريخ آن را پذيرفته.

ژاپن، كره جنوبي، كره شمالي و امارات بارها با اتخاذ چنين تصميم هايي، ما و باقي تيمهــاي فوتبال آســيا را غافلگير كردهاند. نمونهاش بازيهاي آســيايي گوانگ ژو كه سال 2012 برگزار شد. بازيهايي كه غالب تيمهاي آســيايي نظير همين كره و ژاپن با بازيكنانی وارد رقابتها شــدند كه يكي دو سال بعد بدنه اصلي تيم المپيك شان را در مسابقات مقدماتي تشكيل دادند.

بازيكنــان ايــن تيمهــا با حضــور در رقابتهــاي ســنگيني نظير گوانــگ ژو به تجربيــات خــود افزودنــد و ســپس طعم موفقيت در مقدماتي المپيك را چشــيدند. آنها بــه المپيك صعود كردنــد اما ايران نه چــون در آن مســابقات بازيكناني را همراه خــود به گوانگ ژو برد كه خيليهايشــان در مقدماتــي المپيك نميتوانســتند ايران را همراهــي كنند. بازيكنانــي نظير مهدي رحمتي، غالمرضا رضايي، ســينا عشوري و البته جالل حســيني. ايران نه تنها بهعنوان قهرماني نرســيد كه در نهايت با شكســت مقابل كره جنوبي چهارم شد.

ايــران يــد طواليــي در اتخــاذ اين تصميمهــاي غيــر حرفــهاي دارد. دوران مربيگــري نلو وينــگادا، قرار بــود تيم زير 23 ســال در مســابقات اينچئون شــركت كند. همين تيم يكي دو ســال بعد بايد در مقدماتي المپيك شركت ميكرد. فدراسيون فوتبال امــا اجازه نداد فقــط بازيكنان اين رده ســني در اينچئون حاضر شــوند. پس وينگادا بازيكناني نظير محســن مســلمان، يعقــوب كريمي و مهدي شــريفي را همراه خــود به اينچئون بــرد و ضعيفترين نتايج تاريخ فوتبال ايران را كسب كرد. پس از اين مسابقات نيز نه مســلمان ميتوانست براي تيم المپيك به ميدان برود و نه شــريفي و يعقوب كريمي.

ايــن بار امــا ماجــرا متفاوت اســت. بازيكناني به تيم زير 23 سال دعوت شدهاند كه اغلب آنها ميتوانند در مقدماتي المپيك نيز به ميدان بروند. فقــط نام 5 بازيكن در فهرســت پيرواني به چشم ميخورد كه سن شــان با ســن بازيكنان حاضر در المپيك همخواني ندارد. 5 بازيكن به نامهاي مهدي اميني، مجيد حســيني، ميالد سرلك، علي قلي زاده و صادق محرمي. اينكه چرا نام اين 5 بازيكن در فهرست پيرواني ديده ميشود تنها عالمت سوال تيم زير 23 سال است.

حضور اين 5 بازيكــن البته بار تجربي تيم زير 23 ســال را باالتر ميبرد و شــايد همين مســاله دليل دعــوت پيرواني از اين بازيكنان اســت. حضور ايــن 5 بازيكن كه اختالف ســني بااليي هم با بازيكنان ديگر ندارند ميتواند نقطه قوت تيم زير 23 سال باشــد. بخصوص كه بازيكنــان اين تيم به تازگي از جام جهاني برگشــتهاند و قريب به اتفاق آنها سني كمتر از 19 سال دارند. پس بايد به تصميم پيرواني، فدراسيون فوتبال و شايد هم كيروش احترام گذاشت و از آن به نيكي ياد كرد. تصميمي كه براي نخســتين بــار در تاريخ فوتبال ايران گرفته میشــود. جايي كه قرار است ما نتيجه را فداي آينده كنيم.

بازیكناني به تيم زیر 23 سال دعوت شدهاند كه اغلب آنها ميتوانند در مقدماتي المپيك نيز به ميدان بروند. فقط نام 5 بازیكن در فهرست پيرواني به چشم ميخورد كه سن شان با سن بازیكنان حاضر در المپيك همخواني ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.