با طالبي درباره تنها برد ایران در جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از تغيير روش تا كنترل بازيكنان

21 ژوئــن 31(1998 خرداد )1378 يكــي از ماندگارترين صحنههاي فوتبال ايران را به تصوير كشيد؛ روزي كه نسل طاليي فوتبال ايران در قلب فرانســه پيروزي بزرگ مقابل آمريكا را رقم زد. تيم ملي فوتبال ايران در آن شب رويايي نماينده 70 ميليون ايراني بود كه به واسطه مسائل سياسي ميان ايران و آمريكا آرزوي برد داشتند. حاال با گذشت 19 سال از آن روز تاريخي هنوز كه هنوز اســت 31 خرداد كه ميشود، دلمان ميلرزد از كار بزرگي كه نسل طاليي فوتبال ايران انجام داد. در نوزدهمين سالگرد پيروزي بر آمريكا در جام جهاني 98 جالل طالبي صحبتهاي جالبي انجام ميدهد.

اميدوارم كيروش، ركورد مرا بشكند

اولين چيزي كه بعد از 19 سال درباره آن مسابقه يادم ميآيد اين است كه فوتبال ايران در تاريــخ جامهاي جهاني هنوز همان يك پيروزي را دارد كه اميدوارم در جام جهاني روسيه اين طلسم شكسته شود. برد مقابل آمريكا يكي از به ياد ماندنيترين و تاريخيترين بازيهاي تيم ملي ايران اســت. با توجه به روابط سياســي تيره و تار ايــران و آمريكا در آن زمان بازي در جام جهاني برايمان بسيار اهميت داشت. بازيكنان نيز تالش زيادي كردند و واقعا از جان مايه گذاشتند تا يك برد شيرين به دست آورند.

بازي در جام جهاني راحت نيست

بازي كردن در جام جهاني واقعا كار راحتي نيست. جام جهاني مهمترين رويداد در كل فوتبال دنيا است و هر تيمي به آن راه پيدا ميكند ميخواهد بهترين عملكرد را داشــته باشد و خودش را به دنيا نشان دهد. اگر ميبينيد تيم ملي ايران در 4 جام جهاني فقط همان يك برد مقابل آمريكا را به دست آورده، دليلش اين است كه همه تيمها با قدرت به مسابقات وارد ميشوند و بــه راحتي امتياز نميدهند. با اين حال واقعا از ته دلم ميخواهم اين ركورد در جام جهاني روسيه شكسته شود و باز هم در اين مسابقات پيروز شويم.

سيستم بازي را به ‪3 -5-2‬ تغيير دادم

ما در بازي ايران و آمريكا برگشــتيم به سيســتم -5-2 3؛ دليل اينكه چنين سيستمي را براي بازي برگزيدم اين بود كه احســاس ميكردم بازيكنان در اين شــيوه راحتتر كار ميكنند و هماهنگ هستند. من دو مدافع وســط كه هم باشگاهي بودند يعني محمدخاني و خاكپــور را در تركيب قرار دادم و مهدي پاشازاده را كنارشــان گذاشتم. جواد زرينچه كه بال راســت بود و ميناوند در جهت مخالف در جناح چپ به بهترين شــكل وظايف خــود را انجام دادند. واقعــا همه بچهها در آن بازي فوقالعاده بودند.

داور پنالتي نگرفت تا جو بازي به هم نریزد

داور مســابقه ايران و آمريكا پنالتي صددرصــد روي خداداد عزيزي را نگرفت. احساسم اين اســت براي اينكه بازي به جنجال كشيده نشود، داور از پنالتي گذشــت و خطاي دروازهبان آمريكا روي خداداد را ناديده گرفت تا بازي از جريان طبيعي خارج نشود چون اگر خطا ميگرفت دروازهبان آمريكا را نيز بايد اخراج ميكرد. ما دوســت داشــتيم بازي بسيار جوانمردانه دنبال شود و مشكلي پيش نيايد تا بازي به زشتي كشيده نشود اما به هر حال داور آن اشتباه را كرد. با توجه به اينكه جو امنيتي بر بازي حاكم بود، شايد داور هم ميخواست بازي را كنترل كند.

هيجان بچهها را كنترل كردم

وقتي بازيكنان در بين دو نيمه يك بر صفر پيروز به رختكن آمدند، هيجان زده بودند. من در بين دو نيمه فقط تالش كردم شــور و شــوقي كه آنها همراه با نگراني دارند را كنترل كنم. به بازيكنان گفتم بازي تمام نشده و 45 دقيقه ديگر باقي مانده اســت. آنها هم واقعا در نيمه دوم شرايط را خوب ادامه دادند. تيم آمريكا برنامهاش انداختن توپهاي بلند پشت دفاع ما بود كه خوشبختانه بچهها هوشيار بودند.

خوشحالي در قلب فرانسه

در پايان مســابقه فقط جشن بود و شادي و حس غرور. در رختكن همه بازيكنان خوشــحال بودند. بــه هر حال با آن جوي كه بــر بازي حاكم بود، خوشــحالي هم داشت. اين خوشحالي كم كم به سراسر ايران منتقل شد و به خاطر همين بود كه يك برد تاريخي رقم خورد. اين برد در شهر پاريس و قلب فرانسه هم رقم خورد و آن شب تا سالها از ذهن مردم فراموش نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.