رضايت پانيونيوس از خريد حاجيصفي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيوستن احسان حاجي صفي به پانيونيوس یونان در مراحل پایاني قرار دارد و در آیندهاي نزدیك ســتاره تيم ملي ایــران دوباره در فوتبال اروپا حاضر خواهد شد. پيش از این یك بــار حاجي صفي شــانس خود را با حضور در بوندسليگاي دو امتحان كرده بود كه چندان حضور موفقي نبود و در پایان فصل احسان به ليگ برتر ایران بازگشت.

حاال این ســتاره اميدوار است در سال منتهي به جام جهاني بتواند روزهاي خوبي در اروپا داشته باشد. سرمربي پانيونيوس درباره خرید جدید باشــگاهاش گفته: «به آرامي این انتقال را پيش ميبریم و اميدوارم به خوبي پایان یابد. او خرید فوقالعادهاي اســت. ایران را بهعنــوان یك بازار در فوتبال یونــان نميدانند. با آمدن كریــم انصاريفرد و مسعود شجاعي تمایل خرید بازیكن به ســمت ایران رفت و ليگ این كشور و بازیكنان را تحت نظــر ميگيرند. این بازیكنان ميتوانند در یونان ارزشمند باشــند و فوتبال متفاوتي را انجام دهند.»

ميخائيــل گریگوریو كه از شجاعي هم رضایت كامل داشته درباره حضور هافبك فانتزي ایرانــي در این تيم گفت: «مســعود در آستانه تمدید قراردادش قرار دارد. او فقط رهبر بازي نيست بلكه رهبر تيم اســت. ما به چنين بازیكني نياز داریم و از ماندن او در پانيونيــوس اطمينان دارم. او به همراه المبروس در بازيهاي ملي بودند و با تاخير به تمرینات پانيونيوس ملحق ميشوند. منتظر آنها در اینجا هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.