ايران مادر بازيها را برد

گزارش ای اف سی در نوزدهمين سالگرد بازي با آمریكا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ديــروز نوزدهمين ســالروز پيروزي 2 بــر يك تيم ملي ايــران برابر آمريكا در مرحله گروهي جام جهاني 1998 فرانسه بود و به همين بهانه ســايت كنفدراسيون فوتبال آسيا )AFC( در گزارشي به مرور خاطــرات آن پيروزي تاريخــي تيم ملي پرداخــت. گــزارش AFC اينگونــه آغاز ميشود: «جام جهاني 1998 فرانسه يعنی 19 ســال پيش در چنين روزي 21( ژوئن سال )1998 تيم ملي ايران براي اولين بار در يــك بازي كه بدون شــك از هيچ يك از بازيهاي ديگر آن مســابقات 4 هفتهاي اهميتــی كمتر نداشــت، برابــر تيم ملي آمريكا قرار گرفت.

ايران براي اولين بار از سال 1978 در جام جهاني شركت ميكرد و براي راهيابي دوباره بــه اين رقابتها 20 ســال انتظار كشــيده و راه ســختي را هم پيموده بود. ايران با آمريكا همگروه شــده بود كه براي ســومين بار متوالي در جام جهاني شركت ميكرد اما جام جهاني 1998 اولين باري بود كه هر دو كشور در يك مسابقه حضور پيدا ميكردند.

تقديــر اينگونــه رقم خــورد كه اين دو تيم در مســابقهاي كــه از آن بهعنوان سياســيترين مســابقه تاريخ جام جهاني ياد ميشد و فدراسيون فوتبال آمريكا هم به آن لقب مادر تمام بازيها داده بود، در شــهر ليون برابر هم قــرار بگيرند. آمريكا به لطف حضور تعــدادي از بازيكنانش در فوتبال اروپا اعتماد به نفس بيشــتري در ســالهاي منتهي به آن رقابتها كســب كرده بود.

در آن ســوي ميدان امــا مثلث علي دايــي، كريم باقري و خــداداد عزيزي هم ســه بازيكن ايراني بودند كه تجربه بازي در فوتبــال آلمان را داشــتند با اين حال تيم ملي ايران تا حدودي ناشــناخته بود. در شــرايطي كه 40 هزار نفــر بازي را در ورزشگاه ژرالن شهر ليون تماشا ميكردند حميد استيلي 5 دقيقه پيش از پايان نيمه اول ايران را با يك ضربه سر عالي از فاصله 15 متري پيش انداخت وقتي كه ســانتر جواد زرينچه درست روي سر او نشست.در نيمــه دوم در حالي كه 10 دقيقه به پايان بازی مانده بود علي دايي با يك پاس عمقي مهدي مهدويكيا را در موقعيت عالي براي گلزني قرار داد و او با حفظ خونسردياش و يك ضربه نوك پا كيســي كلر را مغلوب كرد تا شــادي بازيكنان و هواداران ايران دو چندان شــود. برايان مك برايد يكي از گلهاي خورده را براي آمريكا جبران كرد تا پايان مسابقه با اضطراب همراه شود اما ايران در نهايت توانست آخرين پيروزياش در جام جهاني تا به امروز را كسب و آمريكا را بعد از انجام تنها دو بازي حذف كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.