احتمالجداييگوچيازهيرنفين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا قوچاننژاد كه با به ثمر رساندن 19 گل و دادن ســه پــاس گل در اردي ويژه بهترين بازيكــن فصل اخير تيمش بود، در آســتانه جدايــي از اين تيم قرار دارد. هــر چند كه او پيشتر گفته بود در هيرنفين ميماند اما احتمال حضور او در تيمي جديد بيشتر از قبل است.

مهاجــم ايرانــي هيرنفيــن كه فصل گذشــته بهعنوان بازيكن آزاد با اين باشگاه قرارداد 750 هزار يورويي به مدت دو فصل امضا كرد، پس از درخششي كه در اين تيم داشــت قيمتش به سه ميليون يورو رسيده است. با اين حال چند مشتري دست به نقد براي جذب قوچاننژاد وجود دارند و باتوجه به اينكه او با پايــان قراردادش بازيكن آزاد ميشــود و پولي بابت انتقالش به هيرنفين نميرسد، اين باشگاه هلندي بيميل نيست كه تأثيرگذارترين بازيكن خود را به فروش برساند.

عالوه بر پيشــنهادهايي كه از اردي ويژه به دســت گوچي رسيده است، اين مهاجــم گلزن پيشــنهادهايي هم خارج از هلنــد دارد و بعيــد نيســت به زودي در خصــوص يكي از پيشــنهادهاي خود تصميمــي جــدي بگيــرد. هيرنفين و رضــا قوچان نژاد يــك راه ديگر پيش رو دارند. اينكه قرارداد گوچي تمديد شــود و او فصل بعد هم در هيرنفين بماند. اين مســير هم قوچان نژاد را راضي ميكند و هم مديران هيرنفيــن به وقوع اين اتفاق بيميل نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.