سخندان: آمادهايم آلمان- شيلي را قضاوت كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا ســخندان در خصوص شــرايط تيم داوران ايراني در جام كنفدراســيونها كه در روســيه برگزار ميشود، گفت: «تيم داوري ايــران همانند گذشــته از آمادگي بااليي برخوردار اســت. كالسهاي تئوري و عملي برگزارشده را پشت سر گذاشتهايم و براي قضاوت در نخســتين ديدار در اين مســابقات خود را آماده ميكنيم. در ســه، چهار سال گذشــته تيم داوري ايران يكي از آمادهترين تيمهاي داوري در سطح دنيا بــوده و بهعنوان بهترين تيم داوري آســيا شــناخته ميشود.»وي در خصوص قضاوت ديدار آلمان و شــيلي بهعنوان قضاوت اول تيم داوري ايران در مســابقات گفت: «هر دو تيم آلمان و شــيلي، بــازي اول خود را با پيــروزي به پايــان رســاندهاند و براي ســرگروهي و حفظ جايگاه خود در جدول وارد زمين خواهند شــد. تيم ملي آلمان در اين مسابقات همچون هميشه فوتبال زيبا و بانظمــي را ارائه ميدهد، از طرفي تيم ملي شيلي از بازيكنان سرعتي زيادي در تركيب خود اســتفاده ميكند، قطعــا بازي زيبايي را از دو تيــم شــاهد خواهيــم بود.»كمك داور بينالمللي فوتبــال ايران گفت: «جام كنفدراســيونها، يكــي از معتبرتريــن تورنمنتهاي فيفاســت كه در آن قهرمانان قارهها به همراه قهرمان جام جهاني گذشته حضور دارند. به نوعي اين مسابقات ميتواند محك خوبي براي روسيه در ميزباني از جام جهاني 2018 باشــد تا نقاط ضعف و قوت خود را براي سال آينده شناسايي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.