ايران، بخت سي و يكم قهرماني جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت «بليچر ريپورت» جديدترين رده بنــدي جــام جهاني را بر اســاس آخرين دور از رقابتهاي مرحله انتخابي جام جهاني 2018 منتشــر كرد كه بر اين اســاس تيمهاي برزيــل، آلمان و اسپانيا به ترتيب در جام جهاني پيشرو شانسهاي اول تا سوم قهرماني هستند.

تيم ملي فوتبــال ايران هم در اين ردهبندي، جايگاهش دســتخوش تغيير نشــده و همچنان شــانس ســيويكم قهرمانــي در جام جهاني 2018 در بين 32 تيم است. در اين ردهبندي تيم ملي ساحل عاج در رده آخر است و كمترين شانس قهرماني در اين رقابتها را دارد.

«بليچر ريپــورت» در توضيح تيم ملي ايران نوشته است: «ايران اولين تيم آسيايي است كه جواز حضور در مرحله پاياني جام جهاني 2018 را گرفته است. آنها با ركورد 6 پيروزي و 2 تســاوي و كســب 20 امتياز، مايلهــا از تيم دوم جدول گروه خود يعني كرهجنوبي پيش هستند.»

شانسهاي يك تا 10 قهرماني در جام جهاني 2018 عبارتند از: « برزيل، آلمان، اســپانيا، فرانسه، ايتاليا، پرتغال، شيلي، كلمبيا، آرژانتين و بلژيك.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.