قطر در قلب من جا دارد

انصراف فوساتي از استعفا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال قطر توانست پيروزي ارزشمندي را در انتخابي جام جهاني 2018 روســيه به دســت آورد و برابر كره جنوبي با نتيجه سه بر دو بازي را به ســود خود به پايان برساند تا كورسوي اميدي براي صعود به جام جهاني داشته باشــد. بعد از اين ديدار خورخه فوساتي ســرمربي اروگوئهاي قطريها تصميم گرفت كه اســتعفا بدهد؛ استعفايي كه جنجالي شــد و بسياري را غافلگير كرد. به نظر ميرســد كه اين مربي با تجربه از استعفاي خود پشيمان است و اميدوار اســت كه به نيمكت قطر بر گردد. او گفت: «من هنوز سرمربي تيم ملي فوتبال قطر هستم، چرا كه با درخواســت استعفاي من موافقت يا مخالفت نشده است. اميدوارم كه هر چه زودتر اين موضوع روشن شود. اگر با استعفايم مخالفت شود بدون هيچ مشكلي به كار خود ادامه خواهم داد چرا كه قطر هميشه در قلب من جاي دارد. البته بايد اعتراف كنم اســتعفاي من در آن شرايط اشتباه بود اما من اين تصميم را به تنهايي نگرفتم و بعد از مشورت با سران فدراسيون به اين جمع بندي رسيدم كه كنارهگيري من به سود فوتبال قطر است. قطر شانس صعود به جام جهاني را دارد، هر چند اين شــانس كم است. ما با بدشانسي مواجه شديم. اگر اشتباهات داوري نبود االن وضعيت ما بسيار بهتر بود.» اين سخنان فوساتي در حالي است كه فدراســيون فوتبال قطر بالفاصله سانچس اسپانيايي سرمربي تيم ملي اميد را بهعنوان سرمربي جديد خود انتخاب كرد. تيم ملي فوتبال قطر بــا هفت امتياز در رده پنجم جدول ردهبندي جاي دارد و با تيم ســوم و چهارم يعنی كره جنوبي و ازبكســتان به ترتيب پنج و شش امتياز اختالف دارد، اين در حالي است كه تا پايان بازيها دو ديدار ديگر باقي مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.