اميدواريهاي يك ايراني در يونان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مبين ميردورقي بازيكن اســبق پرسپوليس كه فصل قبل را در ليگ دسته اول يونان توپ زد ميخواهد به بازي در اروپا ادامه بدهد.

ميردورقي ميگويد: «فصل قبل براي من فصل خوبي بود و توانســتم در تيم پانســرايكوس در ليگ دسته اول يونــان فيكس بــازي كنم و به تجربه خودم بيفزايم.

مــا اگرچه صعــود نكرديم ولي مقام خوبي كسب كرديم و هواداران را خوشحال كرديم.

مــن فكر ميكنم هــر بازيكني كه بتوانــد در ليگ اروپا بازي كند و بدرخشد شانس پوشيدن پيراهن تيم ملــي را دارد و من هــم از اين قائده مســتثني نيســتم و تمام هدفم اين اســت كه با يك انتخاب خوب بتوانم در يكــي از ليگهاي اروپــا با انجام بازيهاي خوب به هدفم برسم.»

ايــن بازيكن كه حضــورش در پرســپوليس سر و صداي بسياري به راه انداخت ميگويد: « در حال حاضر مدير برنامههايــم در حال مذاكره با چند تيم است تا بتوانم با يك انتخاب خوب به فوتبالم ادامه بدهم.

به هر حال اميــدوارم با كمك خــدا بتوانــم در فصــل جديد كه ميتواند فصل مهمي باشد به اهدافم برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.