كره جنوبي با مربي بومي مقابل ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رقيــب ايــران در مقدماتي جام جهاني تصميم دارد شهريورماه با مربي بومي مقابل تيم ملــي به ميدان برود. كره جنوبي بعد از شكست برابر قطر و به خطر افتادن صعودش به جام جهاني 2018 روســيه قيد ادامــه همكاري با اولي اشــتليكه را زد و مربي آلماني را بعد از ســه سال از اين تيم اخراج كرد تــا در فاصله دو هفته مانــده به پايان رقابتهاي انتخابي جام جهاني نيمكت كره به يكــي از ســوژههاي جنجالي محافل خبري اين كشور تبديل شود.

در شــرايطي كه كره در بازيهاي باقيمانــده بايد ابتدا در خانه به مصاف رقيب ســنتي خود ايران برود و سپس در جــدال مــرگ و زندگــي ميهمان ازبكستان باشــد رسانههاي اين كشور از تصميــم جالب فدراســيون فوتبال كره رونمايــي كرده و مدعي شــدند مربي بعدي تيم ملــي يكي از مربيان سرشناس داخلي خواهد بود كه شانس چوي كانگ هي بيشتر از همه گزينهها است.

مسلما با حضور دوباره چوي روي نيمكت كره جنوبــي پيرو اتفاقاتي كه در هفته پاياني انتخابــي جام جهاني ميــان اين مربــي و كارلوس كيروش افتــاد بار ديگــر شــاهد جنجالهاي پرشماري در اين مصاف سنتي در كره جنوبي خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.