27 بازيكن در تيم جوانان بانوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اردوي آمادهسازي تيم جوانان بانوان از ششــم تا دهم تير ماه در مركز تيمهاي ملي فوتبال در حالي آغاز خواهد شــد كه ليال وقاري، ســرمربي اين تيم 27 بازيكن دعوت شده به اردوي تداركاتي را به شرح زير اعالم كرد: مليــكا متولي طاهر، زهرا خدابخشي و فاطمه گرائيلي از مازندران، افســانه چتر نور از زنجان، الهام عناف چه و فاطمه قاســمي از خوزســتان، شــبنم بهشــت و مريم ايزد پنــاه از كهگيلويه و بوير احمد، زهــرا خواجــوي از همدان، هاجر دباغي، گلنوش خســروي و مهشاد اميــري از اصفهان، ميتــرا محمدي و ثنا صادقي از كرمانشــاه، غزاله صالحيپور از البرز، اســما نظري پاكــدل از آذربايجان شرقي، مينا يوســفي از آذربايجان غربي، هاينه خداپرســتي، فاطمه اميري، هانيه رحيمي و فاطمه طهماسبي نيا از فارس، فاطمه مخدومي از كردستان، سيده مريم موسوي، شــيوا مواليي، زهرا عالي پور و هانيه عليمرداني از چهارمحال و بختياري، سيده فاطمه حسيني از خراسان رضوي.

بازيكنان فوق بايد عصر روز سهشــنبه 6 تيــر ماه از ســاعت 14:00 خــود را در ميهمانسراي شماره يك مركز ملي فوتبال، به كادر فني معرفي كنند. اين اردو ميتواند تيم بانوان جوانان را براي حضوري موفق در بازيهاي آينده آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.