سروش: پولكي بودم دو سال قبل ميرفتم كشورهاي عربي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســروش رفيعي ظهــر ديروز بعد از حضور در باشــگاه پرســپوليس با خبرنــگاران مصاحبه مفصلي انجام داد كه خالصهاي از مهترين حرفهايش ار ميخوانيد:

* من خودم را پرسپوليسي ميدانم و عاشق اين تيم بوده و خواهم بود. درســت است كه از پرسپوليس جدا شدهام اما اميدوارم هرچه زودتر قسمت شــود و من دوباره روزي به اين تيم برگردم. بايد ببينيم در آينده چه پيش خواهد آمد.

* جداييام از پرسپوليس قطعي شده و چون در حال حاضر ماه مبارك رمضان است و عيد سعيد فطر هم در پيش است در قطر باشگاهها به احترام ايــن ماه فعاليت خاصي نميكنند و شــايد بعد از ماه رمضان رســما از من بهعنوان بازيكن جديدشــان نام ببرند. آنچه مسلم اســت قراردادم را با اين باشگاه امضا كردم.

* ســرمربي تيم ملي تصميم ميگيرد چه بازيكني به تيم ملي دعوت شود حاال ميخواهد اين بازيكن عضو الخور باشــد يا پرســپوليس يــا بايرنمونيخ؛ نظر، نظر مربي اســت. من به اردوهــاي اخير تيــم ملي دعوت نشــدهام اما تالشــم اين اســت كه با ارائه بهترين عملكرد دوباره به تيم ملي دعوت شــوم و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.

* از مدتهــا قبل به برانكــو گفته بودم كه مــيروم. از همان روز اول ســعي كردم در كارهايم صداقت داشته باشم به اين خاطر به برانكو گفتم براي فصل بعد در پرسپوليس نخواهم ماند هرچند صحبتهاي زيادي در رسانهها مطرح شد.

* من در تماس تلفني به تركاشــوند گفتم به تهران كه آمدم به باشگاه ميآيم و صحبت ميكنيم. قبل از آن خودم رســما در شبكههاي اجتماعي خداحافظي خود را از پرســپوليس اعالم كرده بودم و مشخص بود كه ديگر قصد ماندن ندارم. امروز هم اگر صحبتي در مورد تمديد قراردادم نشد به اين خاطر بود كه من رســما اعالم كرده بودم با تيم الخور قرارداد بستم و دليلي نداشت كه دوباره بخواهيم بحث ماندنم را مطرح كنيم.

* جايگاه شماره 7 پرسپوليس در اين باشگاه محفوظ است، مساله ديگر اينكه من براي پوشــيدن شماره 7 از پروين اجازه گرفتم و او لطف كرد و به من اجازه داد كه اين شــماره را برتن كنم. شــماره 7 پرسپوليس متعلق به علي پروين است و اگر 100 نفر ديگر هم به پرسپوليس بيايند و اين پيراهن را برتن كنند باز هم اين شــماره متعلق به پروين اسطوره باشگاه است. من منچســتريونايتد را مثال ميزنم؛ شــماره 7 اين تيم بر تن بازيكنان بزرگي چون ديويد بكام و كريســتيانو رونالدو بود اما هواداران اين تيم شــماره 7 را متعلق به اريك كانتونا ميدانند چون او اسطوره باشگاه است.

* مطمئنا هركس در صورتي كه احســاس كند ميتواند پيشرفت كند و به جاهاي باالتر برســد، اين كار را انجام خواهــد داد. ابتدا هدفم رفتن به اروپا بود اما در آن مقطع زماني احساس كردم رفتن به اروپا نميتواند كمك زيادي به من كند به همين خاطر تصميم گرفتم به پرسپوليس بيايم. آمدن به پرسپوليس يكي از بهترين تصميمات زندگي فوتبالي من بود چون با اين تيم هم قهرمان شــدم و هم در ليگ قهرمانان آســيا درخشــيدم. در مقطع خوبي به پرســپوليس آمدم و در اينجا حس خيلي قشنگ و عالي داشتم از طرفي ديگر مردم نيز هميشه من را مورد لطف خودشان قرار دادند. االن كه تصميم گرفتم از تيم پرســپوليس جدا شوم داليل زيادي براي خودم دارم، اين داليل هم ميتواند شخصي باشد و هم به زندگي من مربوط شود.

* من با قلب، عالقه و عشــق به پرســپوليس آمدم و اگر ميخواستم براي پول راهي كشورهاي عربي شوم، 2 سال پيش و پس از اتمام سربازيام اين كار را انجام ميدادم چون در آن مقطع هم پيشنهادات خودم را داشتم. ميخواستم پيشرفت كنم و به همين خاطر به پرسپوليس آمدم. االن هم كه به قطر ميروم ثابت ميكنم كه اينطور نبوده كه من بگويم فقط ميروم پول ميگيرم و يكي دو سال بعد دوباره برگردم.

* اول از همه به خاطر جدايي از پرســپوليس ناراحتم، من به نظر همه احترام ميگــذارم چون هر كس نظر خــودش را دارد، هركس ميتواند هر حرفــي در مورد من بزند و من را قضاوت كند. هواداران از رفتن من ناراحت هستند اما قبول كنيد كه ما ايرانيها افراد احساساتي هستيم و قبل از اينكه تصميمي را بگيريم اول به بعد احساســي آن نــگاه ميكنيم و ناراحتيها و روابط عاطفي خودمان را درنظر ميگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.