قرضي و براي دروازهبان سومي ميخواهيم

پیشنهاد واقعي و ناامید كننده فنر باغچه به بیرانوند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به فاصله 24 ساعت شرايط براي بيرانوند كامال عوض شــد. صبح روز سهشنبه اخبار مربوط به پيشنهاد اغوا كننده فنرباغچه به اين دروازهبان در راس اخبار سايتها و خبرگزاريهاي كشــور بود اما ســاعت به ساعت كه ميگذشت مشخص ميشد جايگاهي كه مسووالن باشــگاه تركيهاي براي گلــر مليپوش پرســپوليس در نظر گرفتهاند آنقدر رفيع و وسوسه كننده نيست كه او قيد پرسپوليس را بزند و راهي تركيه شود.

عصر سهشــنبه اخبار روزنامهها و سايتهاي تركيهاي حكايت از اين داشــت كه فنرباغچهایها بيرانوند را براي نيمكت و ذخيره ولكان دميرل گلر مليپوش تيمشان ميخواهند و البته رقباي نام آشــنا و بزرگي مثل اوسپينا، اشمايكل و كامني هم براي بيرانوند و جايگزينــي فابيانو برزيلي مطرح شــده اما حاال گفته ميشود بيرانوند حتي بــراي نيمكت هم در نظر گرفته نشده است!

يكي از رسانههاي تركيه با تاييد عالقه سران باشــگاه فنرباغچه براي جذب بيرانوند، نوشته است: «باشگاه فنرباغچــه در نظــر دارد عليرضــا بيرانوند، دروازهبــان ايراني را كه به شروع سريع بازي و ارسال پاسهاي گل معروف است، جذب كند. باشگاه فنرباغچــه كه نقــل و انتقاالتش را زودتر شــروع كرده، ميخواهد تيم خود را در تمام جهات تقويت كند.

زرد و الجــوردي پوشــان براي فصل آينده به دنبال تقويت خطوط مختلف خــود هســتند و مديريت باشگاه نيز ميخواهد نقل و انتقاالت تيم را قبل از شــروع تمرينات پيش فصل، بــه پايان برســاند كه در اين بين خبر انتقال بيرانوند به فنرباغچه مطرح شده اســت. به دنبال جدايي فابيانــو، دروازهبان برزيلي فنرباغچه، اين تيــم درصدد پيــدا كردن يك دروازهبان ديگر اســت. بعد از توافق فنرباغچه با ولكان دميرل كه كاپيتان و دروازهبانشــان اســت، ايــن تيم ميخواهــد با جــذب بيرانوند، خط دروازهاش را بيــش از پيــش تقويت كند. در كنار ولكان دميرل و ارتورئول تاشــكيران دو دروازهبــان اين تيم، مديــران فنرباغچه به اقداماتشــان براي جذب بيرانوند 24 ساله سرعت بخشيدند؛ دروازهبان با استعدادي كه در ليــگ ايران پيراهن پرســپوليس را بر تن ميكنــد، در مرحله اول به صورت قرضي بــه فنرباغچه منتقل ميشود.»

اين روزنامــه مهمترين ويژگي بيرانوند را شــروع مجددهاي خوب او بعــد از گرفتن توپهاي خطرناك عنوان كــرد و نوشــت: «دروازهبان جوانــي كــه تــوپ را ســريع و به صورت مفيــد و تاثيرگذار به جريان مياندازد، ميتواند تيمش را با شروع مجددهايش ســريعا به فــاز حمله ببرد و در چندين بازي توانســته به همبازيهايش پاس گل نيز ارســال كند.»

همچنيــن شــبكه تلويزيونــي «آ اســپور» كه زيرمجموعه شــبكه «آت و»تركيــه اســت، اعالم كرد، باشــگاه فنرباغچه كه در ســه فصل اخير ســوپرليگ تركيه در حســرت قهرماني مانده، اين فصل نميخواهد اشتباهات گذشــتهاش را تكرار كند، از اين رو ســران اين باشگاه در نظر دارنــد تا پايان هفتــه جاري تكليف بسياري از بازيكناني كه در فصل نقل و انتقاالت تابســتاني به دنبالشــان هستند را مشخص كنند.

طبق اين گــزارش، اولين هدف فنرباغچه در پست دروازهبان، عليرضا بيرانوند از پرسپوليس بوده اما اينكه او مشــتريان زيادي پيــدا ميكند، باعــث ميشــود زرد و الجــوردي پوشان ســراغ گزينه ديگري بروند. در ادامــه فنرباغچــه ســراغ داويد اوسپينا، دروازهبان كلمبيايي آرسنال ميرود امــا به نظر ميرســد كه او هم براي بهبــود وضعيت قراردادش بــا توپچيهاي لنــدن، مذاكــره با فنرباغچه را به تعويق مياندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.