مسلمان و تنهايي دايمي با انتقال طارمي

حال و روز اين روزهای شماره 77

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محسن مسلمان فعال تنهاست و اين تنهايي را ميشد در ژستهاي نشستنش در جلسه ابتداي تمرينات و حتي دويدنهايش روي چمن ورزشگاه كاظمي حس كرد. او اين روزها صميميترين دوستش را كنار خود نميبيند. مهدي طارمي بعد از بازي با لخويا و تنها چند روز اســتراحت به اردوي تيم ملي رفت و دو هفته دور از مســلمان بود. بعد از آن اين دو نفر چند روزي كنار هم بودند و حتي همين چند شب پيش در يك مراسم خيريه كنار هم ديده شدند اما دوباره در شروع كار پرسپوليس از يكديگر جدا افتادند. برانكو براي مليپوشان تيمش يك هفته استراحت در نظر گرفته و طارمي دوباره از مسلمان جدا افتاده است. طارمي به بوشــهر رفته كنار خانواده باشد و حاال محسن مسلمان بايد در تمرينات يك هفته ابتدايي گرما و تنهايي را توأمان تحمل كند. البته او در دو روز ابتدايي پيش فصل فرشــاد احمدزاده را هم كنار خود نداشت و از آنجايي كه كاميابي نيا هم همچنان بالتكليف اســت و در تمرينات شــركت نميكند كامال تنها بود. مســلمان كه با ســروش رفيعي هم ارتباط بســيار خوبي داشت حاال سروش را نيز در تيم نميبيند كه البته اين يكي شــايد كامال به نفعش باشــد. پر واضح است كه مســلمان بعد از آمدن سروش و تغيير پست نتوانســت بازيهاي درخشــان نيمفصل اول ليگ شــانزدهم و نمايشهاي خوب نيمفصل دوم ليگ پانزدهم را ارائه دهد اما حاال او دوباره به فرمانده خط مياني تبديل شــده و ميتواند همان بازيكن درجه يك گذشــته براي پرسپوليس باشد. مسلمان قبل از حضور سروش رفيعي در پرسپوليس در راس لوزي خط مياني اين تيم نمايشهاي خوبــي ارائه ميداد و يكي از بهترينهــاي تيمش بود. او به خاطر هماهنگياش با طارمي و شــناختش از حركات و اســتارتهای اين بازيكن مــدام او را در موقعيت گلزني قــرار ميداد و در دو عنوان آقاي گلــي اين بازيكن نقش اول را ايفا كرد. حاال كه بحث ترانســفر طارمي پيش آمده مطمئنا مسلمان چندان خوشحال نيست چرا كه او شايد به اين نتيجه رسيده باشــد كه فوتبالش با حضور طارمي در تركيب ديده ميشــود و شايد اگر مهاجم ديگري جاي طارمي بازي كنــد به اندازه قبل براي درخشــش انگيزه نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.