پنجعلي:دين شان را ادا كنند بعد بروند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلي درباره پيشنهادهايي كه به دســت بازيكنان پرسپوليس رسيده ميگويد: «فكر ميكنم اگر همه نفرات در تيم بمانند و بچهها حفظ شــوند شرايط بهتر خواهد شــد. به نظرم بازيكنانی كه با برانكــو كار كردهاند بايد بمانند. ما يك بازي ســخت با االهلي در عمــان داريم. درست است كه تيم حريف هم مشكالتي دارد امــا بايد با تمام قــوا مقابل اين تيم قرار گرفت.»

وي درباره احتمــال انتقال طارمي و بيرانوند به اروپا ميگويد:« كال معتقدم اگر بازيكنــي ميخواهد برود بايد ابتدا دينش را به پرسپوليس ادا كند. اين بازيكنان در پرسپوليس بزرگ و نامدار ميشوند و بايد به اين باشــگاه متعهد باشند. معتقدم اين بازيكنان بايد دو ســه سال در پرسپوليس بمانند و ديني كه گردن شــان است را ادا كنند. مطمئنا اگر چند نفر از اين بازيكنان به يكباره از تيم بروند پرســپوليس خالي ميشود و ضرر خواهد كرد.»

كاپيتان سابق تيم ملي و پرسپوليس ميگويد: «دوســت دارم ايــن بازيكنان انتخاب خوبي داشته باشند. اينكه سروش بعد از 6 ماه رفت يا بيرانوند ميخواهد بعد از يك فصل برود خوب نيست، اندازههاي طارمي هم باالست و ميتواند انتخابهاي بهتري داشــت باشد. متاسفانه اينها عجله ميكنند. ميتوانند يك فصل بمانند و بعد از بــازي در جام جهاني با پيشــنهادهاي بهتري مواجه شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.