حاللي: طارمي ميتواند در اسپانيا بازي كند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اســماعيل حاللــي هافبــك ســابق پرسپوليس درباره پيشنهادهايي كه بازيكنان پرسپوليس دارند ميگويد: «نميدانم از كجا پيشنهاد دارند اما بحثي كه هست اينكه آنها با اين انتقالها پسرفت ميكنند. شايد مبالغي باالتر از پرســپوليس گيرشان بيايد اما از نظر فني كمكي به آنها نميشود و مثل نقطه سر خط برميگردند. اگر پيشــنهاد خوبي باشد و هم باشــگاه و هم بازيكن سود ببينند خوب است اما تيمهايي كه مطرح ميشوند شرايط خوبي ندارند و بازيكنان پيشــرفت نخواهند كــرد.» حاللي ادامه ميدهد: «ممكن اســت بيرانوند يك فصل در فنرباغچه باشــد و بازي هم نكند. به نظر من او بايد به تيمي برود كه بازي كند و چيــزي ياد بگيرد. نمي دانم اين بازيكنان از چه كســاني مشاوره ميگيرند اما كال تصميمات خوبي نميگيرند.» پيشكسوت پرسپوليس ميگويد: «به نظرم ديناموزاگرب بهتر از بقيه گزينهها براي طارمي اســت اما باز هم چندان جالب نيســت. اگر طارمي قدر خودش را بداند پيشــنهادهاي بهتري برايش ميآيد. به نظرم او ميتواند در فوتبال ســطح اول دنيا مثل ليگ اسپانيا بازي كند و با وجود ضعفهايــي كه دارد راحت كار كند.» حاللي ميگويد:«بازيكنــان بايد با ديد متفاوتي اروپا را انتخاب كنند و به تيمهايي بروند كه چيزي ياد بگيرند. من دوســت دارم ايــن بازيكنان به تيمهاي خوبي بروند و پيشــرفت كنند نه اينكه با بازيكناني كه فوتبالشــان رو به پايان اســت و انگيــزهاي ندارند همبازي شــوند و پيشرفتي نكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.