تعدد شمارههاي عجيب در پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فصل گذشــته كم نبودنــد بازيكناني كــه در پرســپوليس با شــماره پيراهنهاي رقــم باال و عجيب و غريــب بازي ميكردند. معموال درنيم فصل ليگ برتر و طي دو ســه فصل اخير شــاهد اين بودهايم كه بازيكنان جديد شــمارههاي باال به تــن ميكنند اما اين مســاله در پرســپوليس از ابتداي فصل وجود داشت. رادوشــوويچ 44، پريموف 08، عليپور 70 و مســلمان پيراهن شماره 77 را به تــن ميكردند كه به اين جمع كرمي 66، نريمــان جهان 88 هم اضافه شــدند. حاال و با جدايي نريمان جهان پيراهن شــماره 88 به سيامك نعمتي رســيده كه عاشق شماره 8 است اما چون اين شــماره براي نوراللهي رزرو شــده دوبل اين عدد را برداشته و با 88 بازي ميكند. از طرف ديگر شايان مصلح هم شــمارهاي باال انتخاب كرده و با شــماره 69 براي پرســپوليس بازي خواهد كرد. هر چند خليلزاده شماره 3 محبوبش را انتخاب كرده اما شماره منشــا ديگر خريد پرسپوليسيها هم باالست و او قصد دارد مثل پيكان شماره 90 را بر تن كند. منشــا هم عاشــق پيراهن شــماره 9 است و چون اين شماره به طارمي تعلق دارد احتمــاال 90 را به تن خواهد كرد مگــر اينكه طارمــي از پرســپوليس برود و مهاجم نيجريهاي 9 را بپوشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.