شجاع مصمم از شروع، بدون دوست صميمي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــجاع خليلزاده مدافــع محبوب برانكو از روز اول تمرينــات پرســپوليس حاضر بوده و چهرهاي مصمم دارد. شــجاع كــه از اعتقاد برانكــو به خود خبر دارد و قبل از پيوســتنش به پرســپوليس چند باري با ســرمربي كروات ســرخها صحبت كــرده بود ميدانــد بهعنوان بازيكــن فيكس و ثابت به پرســپوليس نيامده و كار راحتي نخواهد داشــت. حتما شجاع هم شــنيده كه برانكو قصد ندارد محمد انصاري را بــه دفاع چپ برگرداند و بــراي بازي كردن در تركيب اصلي بايد با انصاري و سيدجالل رقابت كند. البتــه خليلزاده از آن دســت بازيكناني است كه براي رسدن به هدفش همه كار خواهد كــرد و اهل تمرين ســخت و دل ســپردن به كار اســت. با اين حال او يك بدشانســي بزرگ آورد كــه صميميترين دوســتش را ديگر كنار خــود نميبيند. خليلزاده كــه در مدت حضور در تراكتورســازي با ســروش رفيعــي ارتباط صميمانــهاي پيدا كرد بعــد از جدايي از او هم اين ارتباط را حفظ كرد. برخي ميگفتند حضور ســروش در پرسپوليس باعث شــده خليلزاده چشــم بسته پرسپوليس را انتخاب كند اما حاال خبري از سروش نيست و شجاع بيشتر احساس غربت خواهد كرد بخصوص كه نســبت به يكي دو ســال قبل تعداد مازندرانيهاي پرسپوليس هم كمتر شده و عليپور تنها هم استاني اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.