ارتباط غيبت احمدزاده با پيشنهاد روسي؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرين اول پرسپوليس روز سهشنبه با حضور 12 بازيكــن اصلي تيم و چند بازيكن جوان آزمايشــي برگزار شــد و غيبت بازيكنان مليپوش بدجوري توي ذوق ميزد.

جــدا از مســاله جدايي ســروش رفيعي و جاي خالياش در تيم مشخص بــود كه كمال كاميابینيــا هم به خاطر وضعيت بالتكليــف و البته مصدوميتش در تمرين نخســت حضور نخواهد يافت. از طرفــي طبيعي بود كــه نفراتي مثل كرمالچعب، نريمان جهان، كرمي و آرام طبع را هــم در تمرين نبينيم اما غيبت فرشاد احمدزاده عجيب به نظر ميرسيد. احمدزاده نه مليپوش بود نه قراردادش به پايان رسيده و نه در فهرست مازادها بود. تنها دليلي كه ميشد غيبت فرشاد را توجيه كرد همان پيشنهاد روسي بود كــه ظاهرا اين بازيكــن را هوايي كرده. جالب اينكه ديروز و در آزمايش پزشكي پرسپوليســيها كه در ايفمارك برگزار شد هم خبري از فرشاد احمدزاده نبود. البته ســايت باشگاه پرســپوليس اعالم كرد فرشــاد در اين آزمايش حاضر بوده اما هيچ عكســي از او در سايت باشگاه و آزمايش پزشــكي نبود تا قضيه مشكوك به نظر برسد. البته بعيد نيست احمدزاده از برانكو مرخصي بيشــتري گرفته تا در اروميه اســتراحت كند و شايد از همين امروز در تمرين باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.