محمد انصاري؛ ستارهاي كه تعطيالت ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد انصاري فوتباليست محجوب و فوقالعادهاي است.

او طــي دو ســال حضــورش در پرسپوليس فوقالعاده كار كرده و تعداد بازيهاي ضعيفش شــايد به انگشــتان يك دست نرســد. انصاري كه به سبب درخشــش در پســت دفاع چپ و دفاع ميانــي به تيم ملي هم رســيد به لحاظ اخالق و رفتار متمايز از ساير ستارههاي پرســپوليس اســت. با اينكه برانكو به مليپوشان پرســپوليس استراحت داده تا كنار خانواده باشــند و به مســافرت بروند اما اين بازيكن با لباس شــخصي در تمرين اول تيمش حضور يافت تا در افتتاحيه فصل جديد كنار همبازيهايش باشد. هر چند شايد اين حضور به جهت همراهي با شايان مصلح دوست صميمي و تــازه واردش به جمع ســرخها بود اما همين كه شــماره 15 سرخها احساس ميكند جزيــي از اين تيم اســت و در وقت مناسب بايد در جاي مناسب باشد تحســين برانگيز به نظر ميرسد. همين شــماره پيراهن او هم نشان ميدهد چه ستاره متفاوتي است. شايد اگر هر كس غير از او بود امســال به جهت درخشش در تركيــب تيــم، مليپوش شــدن و سابقهاي كه پيدا كرده شماره 5 را برمي داشــت اما انصاري بــا همان 15 خوش است و همچنان در جهت مثبت متفاوت به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.