عبدي:طارمينهامابيرانوندبهفنرباغچهبرود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حســين عبدي كاپيتان و مربي ســابق پرسپوليس درباره پيشــنهادهايي كه طارمي دريافت كرده ميگويد: «بــه نظر من طارمي نبايد به اين پيشــنهادها توجهي كند و حتي تيم اول كرواســي و تيــم دوم يونان هم براي او گزينههاي مناســبي نيســتند. اين بازيكن ميتواند به تيمهــاي بهتري برود و بازي كند چون هم توانايي هم شــرايط ســني مناسبي دارد.» پيشكسوت پرسپوليس درباره پيشنهاد فنرباغچه بــه بيرانوند هم ميگويد: «به اعتقاد من بيرانوند حتي شــده بهعنــوان دروازهبان ســوم هم به فنرباغچه برود خيلي بهتر است. مطمئن باشيد اگر بهعنوان گلر سوم هم به اين تيم برود شانس اول شــدن را دارد. فنرباغچه يك باشــگاه كامال بينالمللي است و بيرانوند با حضور در اين باشــگاه كارنامه بسيار خوبي براي خودش درســت خواهد كرد در صورتي كه اگر بماند شــرايط به سودش نخواهد بود و بعيد است با پيشنهادهاي بهتري مواجه شود.» مربي سابق سرخها درباره منشا و احتمال بازي كنار طارمي هم ميگويد: «من بازيهاي منشا را ديده ام. او بازيكــن با كيفيتي بود اما براي تيمی كه در آن بازي ميكرد و بايد ديد همان كارآيي را در پرســپوليس هم خواهد داشــت يــا نه. به نظر مــن زمان ميبرد تا منشــا در پرسپوليس جا بيفتد و او ميتواند كنار طارمي موفق باشد ضمن اينكه عليپور هم هست و او را هم بايد در نظر گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.