مصاحبه ممنوع

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در اخبار عصر سهشــنبه پرســپوليس آمده بود باشگاه به بازيكنان تازه وارد اعالم كرده مصاحبه نكنيد يا كمتر مصاحبه كنيد اما واقعيت اين است كه تركاشوند درهمان روز اول از تمام بازيكنان خواســته مصاحبه نكنند و فقط با سايت رسمي باشگاه حرف بزنند. از آنجايي كه ســايت رسمي باشگاه هر چند ماه يك بار با بازيكنان پرسپوليس مصاحبــه ميكند ايــن تصميــم تنها بي احترامي به ســاير رســانه هاســت و البته مسووالن پرســپوليس بايد بدانند رسانهها نميتوانند منتظر ســايت رســمي باشگاه بمانند. با اين حال برخي بازيكنان به خاطر احترام به تصميم باشگاه مصاحبه نميكنند و اين مشكالتي را براي رسانهها ايجاد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.