كمال ماندني شد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به فاصله دو روز بعد از جلســه ناموفق كاميابي نيا با مســووالن باشگاه ديروز خبر رســيد اين بازيكن با باشگاه توافق كرده تا ماندني شــود. با اين حال تنها دقايقي بعد از انتشــار اين خبر مدير برنامههای كمال گفت: «امروز (چهارشــنبه) صحبتهايي با مسووالن باشگاه انجام داديم و طي امروز يا فردا همه چيز مشخص ميشود.»

وي ادامــه داد: «بحث مــا اصال مالي نيســت. بيشــتر در خصوص زمان قرارداد و آپشــنها صحبت كرديم اما همانطور كه گفتم امروز و فردا همه چيز روشــن خواهد شد اما احتمال اينكه كمال در پرسپوليس ماندني شود زياد است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.