تمرين دو نوبتي شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فقــط دو روز بعد از شــروع تمرينات پرســپوليس براي فصل جديد برانكو قصد دارد برنامه را فشردهتر كند. پرسپوليسیها بعــد از تمرين عصر سهشــنبه ديروز صبح در آزمايش پزشــكی شــركت كردند و بعد از ظهر هــم خبري از تمرين نبود اما امروز دو جلسه تمرين خواهند كرد. تمرين صبح ساعت 10 صبح و تمرين نوبت دوم ساعت 17:30 در ورزشــگاه شهيد كاظمي برگزار خواهد شــد. البته با توجه به اينكه تقريبا نيمــي از بازيكنان پرســپوليس در تمرين نيســتند و هواي تهران بعضا به 40 درجه باالي صفر ميرســد بايد ديد كادر فني چه برنامهاي براي تمرينات خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.