ربروف قطعي شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه االهلي عربستان سرانجام بعد از كــش و قوسهاي زيــاد درباره انتخاب سرمربي جديد خود به جمع بندي نهايي رسيد و تصميم گرفت كه سرگئي ربروف را بهعنوان جايگزين گروس انتخاب كند. روزنامه الشرق االوسط عربستان از توافق نهايي ربروف با االهلي سخن به ميان آورد و نوشــت كه قرارداد با اين مربي جوان و صاحب ســبك اوكرايني دو ســاله است. ربروف 43 سال سن دارد و توانست فصل قبل ديناموكيــف را قهرمان ليگ اوكراين كند. او بايد االهلــي را در ليگ قهرمانان آسيا برابر تيم فوتبال پرسپوليس به ميدان بفرســتد و تقابل او با برانكــو ايوانكوويچ باتجربه ميتواند بسيار جذاب باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.